นโยบาย (Policy)

นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

พันธะกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลกรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

 • จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่

  จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ (Training In house & outside)

 • บริการจดทะเบียนบริษัทฯ (Registration)

  - อาทิ จดทะเบียนพาณิชย์

  - จดทะเบียนนิติบุคคล

  - ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit)

 • บริการให้คำปรึกษาด้าน (Consultancy)

  - การจัดทำบัญชี และโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

  - การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

  - การบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Management)

 • บริการปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและดำเนินการจัดหาทนาย (Labor law Consultancy & Lawyer Recruitments)