• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
03 ธ.ค 2558 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.หัวหน้างาน) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม"จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน(Phychology Management for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ธ.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPI (KPI-Based Management)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ธ.ค 2558 หลักสูตร การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพและสรรพากรยอมรับ HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ( Positive Thinking for Working & Life)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม"ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่(Leadership of a Modern Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ธ.ค 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ธ.ค 2558 หลักสูตร การบัญชีภาษีเงินได้สำหรับกิจการขนาดกลางแลขนาดย่อม (SMEs) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม "กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (Labour Law for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ธ.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 ม.ค 2559 TPD-0224 หลักสูตร : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม : Electrical System Installation HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ม.ค 2559 TPD-0101 หลักสูตร : การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 1 | 224 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 64 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 164 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 377 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 131 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 298 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 170 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 284 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 238 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 156 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 1523 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 174 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 166 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 123 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558