E-mail  Password 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-358-676 ,038-776-242
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 เม.ษ 2557 หลักสูตรอบรม “หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี และภาษี ความเหมือนและความแตกต่าง ที่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
25 เม.ษ 2557 หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
07 พ.ค 2557 หลักสูตร การบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
08 พ.ค 2557 หลักสูตร "การจัดทำ Job Description อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
14 พ.ค 2557 การบริหารจัดการและการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ชลบุรี)
19 พ.ค 2557 หลักสูตร "แก่นแท้ KPI กับการนำไปใช้ในองค์กร" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
23 พ.ค 2557 หลักสูตร "บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
28 พ.ค 2557 หลักสูตรอบรม “Update กฎหมายภาษี สรรพากร ปี2556 – 2557” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
30 พ.ค 2557 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
19 มิ.ย 2557 หลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรฐานการบัญชีการบัญชีและภาษีอากรสำหรับสินทรัพย์ และหนี้สิน” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
20 มิ.ย 2557 หลักสูตร “ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินอย่างไรให้ถูกใจผู้บริหารและถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
20 มิ.ย 2557 หลักสูตร "ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน (Suggestion System:SS) ที่นำไปปฎิบัติได้จริง" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
24 มิ.ย 2557 หลักสูตร The Revenue Code for AEC “เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับกฎหมายภาษีสรรพากรของไทย ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
25 มิ.ย 2557 หลักสูตร “กลยุทธ์การรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
รายการ ชม | คอมเมนต์ ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตร ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556/2557, 2014 5 | 144 topprotpd@yahoo.com 18 ธ.ค 2556
วิทยากร หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ ผู้นำสร้างได้ การพัฒนาภาวะผู้นำระดับหัวหน้างานอย่างไรให 1 | 136 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2556
หลักสูตร "เทคนิค การวางแผนพัฒนาองกรค์ ในยุค AEC " (รุ่นที่ 1 ปี 2557/2558) 0 | 105 topprotpd@yahoo.com 07 ก.ย 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่นพิเศษ ปี 2556/2557) 1 | 262 topprotpd@yahoo.com 29 ส.ค 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่น 3 ปี 2556/2557) 0 | 129 topprotpd@yahoo.com 16 ส.ค 2556
หลักสูตรอบรมบัญชี CPD ปี 2556 (2013/2014) 0 | 220 topprotpd@yahoo.com 15 มิ.ย 2556
หลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน” ปี 2556/2557 5 | 489 topprotpd@yahoo.com 17 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมปั้นจั่นเครน ตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2555/2556 1 | 393 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2556
อบรมหลักสูตร ผู้ทำบัญชี CPD ประจำปี 2555/2556 ออกแล้วครับ ดูรายละเอียดตามแนบครับ และเป็นหลักสูตรใหม่ 1 | 329 topprotpd@yahoo.com 05 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประจำปี 2555/2556 16 | 3045 topprotpd@yahoo.com 03 ม.ค 2556
หลักสูตร "ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" (TFRS Update ปี 2556) 0 | 230 topprotpd@yahoo.com 22 ธ.ค 2555
หลักสูตร การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร (รุ่นที่ 2/2555) 0 | 183 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2555
การจัดทำงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อการบริหารสภาพคล่อง 0 | 270 topprotpd@yahoo.com 19 พ.ย 2555
หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 0 | 178 topprotpd@yahoo.com 09 พ.ย 2555