• ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-358-676 ,038-776-242
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
28 ม.ค 2558 หลักสูตร "ทบทวนการทำงานเกี่ยวปั้นจั่น" (หลักสูตร 1 วัน) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ม.ค 2558 หลักสูตรอบรม "สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร? ให้ลูกน้องยอมรับ (Performance Appraisal Techniques)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.พ 2558 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ก.พ 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร (5 S. and KAIZEN for Organization Development Base)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "พัฒนาตนเองอย่างไร?ให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน (Self Development for Work and Life)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ก.พ 2558 หลักสูตรอบรม "หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ก.พ 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 4 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ภาระกิจหลัก HRD ESIE CENTER 0 | 4 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ศูนย์ HRD ESIE CENTER ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก 0 | 6 topprotpd@yahoo.com 22 ม.ค 2558
ภาวะผู้นำ 2 | 9 topprotpd@yahoo.com 20 ม.ค 2558
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 0 | 12 topprotpd@yahoo.com 19 ม.ค 2558
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลากร การจูงใจ การสื่อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน การควบคุม และการติดตามงาน 0 | 7 topprotpd@yahoo.com 18 ม.ค 2558
หัวหน้างานฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 0 | 9 topprotpd@yahoo.com 16 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างาน ตอน 4 0 | 10 topprotpd@yahoo.com 15 ม.ค 2558
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 0 | 8 topprotpd@yahoo.com 14 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างานตอน 3 0 | 12 topprotpd@yahoo.com 13 ม.ค 2558
เทคนิคการสอนงาน (Coaching People) 0 | 13 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 0 | 13 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน HRD ESIE CENTER 0 | 20 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 0 | 18 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2558