• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-358-676 ,038-776-242
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
03 มี.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 มี.ค 2558 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม"จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน(Phychology Management for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 มี.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม"การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่(Preparing to Become Entrepreneur)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPI (KPI-Based Management)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม"ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่(Leadership of a Modern Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Working & Life)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มี.ค 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม "กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (Labour Law for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 มี.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 เม.ษ 2558 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 เม.ษ 2558 หลักสูตรอบรม "สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 12 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 8 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 1 | 8 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 9 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 2 | 25 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 12 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 1 | 13 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 15 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 11 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 15 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558
การใช้มาตรวัดพฤติกรรมมนุษย์ ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 | 13 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2558
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 15 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ภาระกิจหลัก HRD ESIE CENTER 1 | 23 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ศูนย์ HRD ESIE CENTER ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก 1 | 17 topprotpd@yahoo.com 22 ม.ค 2558