• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 พ.ย 2562 1700004 - การพัฒนาบคุลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน ( Personality Development and Public Speaking ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 พ.ย 2562 1900070 - การบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แบบ KRA ( KRA : Key Result Area Strategy ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 พ.ย 2562 6000014 - การบริหารงานขนส่ง (Transport management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 พ.ย 2562 1900044 - ภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทีม ( Leadership and Teamwork for efficiently ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 พ.ย 2562 2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System: TPS ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 พ.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
25 พ.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรม เซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร
25 พ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
25 พ.ย 2562 1900054 - การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ( Organization Engangement ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 พ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรม เซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร
26 พ.ย 2562 1900068 - การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ ( Admin Professional ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 พ.ย 2562 3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ( Requirements and application of occupational health and safety management systems (ISO 45001:2018) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 พ.ย 2562 2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ 7 Wastes ( 7 Wastes ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 พ.ย 2562 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safety for working at Height ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 26 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1072 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3773 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 583 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 724 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 469 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 562 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 743 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2799 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1826 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1548 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 672 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1251 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2157 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558