• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 เม.ษ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 เม.ษ 2562 3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ( Requirements ISO 14001:2015 ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
25 เม.ษ 2562 3000009 - การวิเคราะห์ระบบวัด ( MSA : Measurement System Analysis ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 เม.ษ 2562 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safety for working at Height ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 เม.ษ 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 เม.ษ 2562 2000003 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control with QCC Activities) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 เม.ษ 2562 1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบคุลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 เม.ษ 2562 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 เม.ษ 2562 1900066 - การจัดทาํ KPIs เพอืพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( KPIs for Human Resources Development ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 เม.ษ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
29 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
30 เม.ษ 2562 1900019 - การวางแผนและบริหารเวลา ( Planning and Time Management ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 838 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3557 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 486 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 614 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 376 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 463 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 651 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2592 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1674 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1439 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 584 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1124 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1988 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 770 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558