รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่น 3 ปี 2556/2557) 0 | 1784 topprotpd@yahoo.com 16 ส.ค 2556
หลักสูตรอบรมบัญชี CPD ปี 2556 (2013/2014) 0 | 555 topprotpd@yahoo.com 15 มิ.ย 2556
หลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน” ปี 2556/2557 6 | 1815 topprotpd@yahoo.com 17 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมปั้นจั่นเครน ตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2555/2556 1 | 919 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2556
อบรมหลักสูตร ผู้ทำบัญชี CPD ประจำปี 2555/2556 ออกแล้วครับ ดูรายละเอียดตามแนบครับ และเป็นหลักสูตรใหม่ 1 | 705 topprotpd@yahoo.com 05 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประจำปี 2555/2556 24 | 7066 topprotpd@yahoo.com 03 ม.ค 2556
หลักสูตร "ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" (TFRS Update ปี 2556) 0 | 502 topprotpd@yahoo.com 22 ธ.ค 2555
หลักสูตร การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร (รุ่นที่ 2/2555) 0 | 475 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2555
การจัดทำงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อการบริหารสภาพคล่อง 0 | 596 topprotpd@yahoo.com 19 พ.ย 2555
หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 0 | 444 topprotpd@yahoo.com 09 พ.ย 2555
หลักสูตร อบรมเทคนิคการสอนงาน ระดับหัวหน้างาน ประจำปี 2555/2556 1 | 665 topprotpd@yahoo.com 18 ก.ย 2555
หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" 2555/2556 12 | 1181 topprotpd@yahoo.com 13 ก.ย 2555
หลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่” 2556 6 | 1599 topprotpd@yahoo.com 05 ก.ย 2555
หลักสูตร : รวมประเด็นเด็ด ข้อผิดพลาดของนักบัญชี ที่มักถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ (รุ่น 1 | 588 topprotpd@yahoo.com 05 ก.ย 2555
การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตรวจหาความผิดปกติของรายการบัญชี 0 | 459 topprotpd@yahoo.com 23 ส.ค 2555
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ และการพยากรณ์ทางการเงิน สำหรับนักบัญชียุคใหม่ 0 | 567 topprotpd@yahoo.com 18 ก.ค 2555
หลักสูตร: การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 0 | 734 topprotpd@yahoo.com 05 ก.ค 2555
สถาบันฝึกอบรมแห่งภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง พัทยา ศรีราชา ฉะเชิงเทรา) 1 | 7512 topprotpd@yahoo.com 02 ก.ค 2555
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่นที่ 1/2555) 0 | 627 topprotpd@yahoo.com 26 มิ.ย 2555
เทคนิคการบริหารการเงินและการบัญชี สำหรับธุรกิจ (Corporate Finance and Accounting) 0 | 565 topprotpd@yahoo.com 26 มิ.ย 2555