รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 772 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 552 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 324 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558
การใช้มาตรวัดพฤติกรรมมนุษย์ ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 | 305 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2558
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 313 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ภาระกิจหลัก HRD ESIE CENTER 1 | 298 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ศูนย์ HRD ESIE CENTER ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก 1 | 397 topprotpd@yahoo.com 22 ม.ค 2558
ภาวะผู้นำ 2 | 269 topprotpd@yahoo.com 20 ม.ค 2558
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 0 | 448 topprotpd@yahoo.com 19 ม.ค 2558
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลากร การจูงใจ การสื่อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน การควบคุม และการติดตามงาน 0 | 235 topprotpd@yahoo.com 18 ม.ค 2558
หัวหน้างานฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 0 | 222 topprotpd@yahoo.com 16 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างาน ตอน 4 1 | 565 topprotpd@yahoo.com 15 ม.ค 2558
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 0 | 206 topprotpd@yahoo.com 14 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างานตอน 3 0 | 435 topprotpd@yahoo.com 13 ม.ค 2558
เทคนิคการสอนงาน (Coaching People) 0 | 214 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 1 | 1017 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน HRD ESIE CENTER 4 | 1584 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 0 | 232 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2558
HRD ESIE CENTER ศูนย์อบรมแห่งภาคตะวันออก 3 | 2956 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2558
หลักสูตร : ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 1 | 452 topprotpd@yahoo.com 09 ม.ค 2558