รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 745 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 530 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 309 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558
การใช้มาตรวัดพฤติกรรมมนุษย์ ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 | 288 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2558
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 296 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ภาระกิจหลัก HRD ESIE CENTER 1 | 280 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558
ศูนย์ HRD ESIE CENTER ศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก 1 | 376 topprotpd@yahoo.com 22 ม.ค 2558
ภาวะผู้นำ 2 | 254 topprotpd@yahoo.com 20 ม.ค 2558
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 0 | 429 topprotpd@yahoo.com 19 ม.ค 2558
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลากร การจูงใจ การสื่อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน การควบคุม และการติดตามงาน 0 | 223 topprotpd@yahoo.com 18 ม.ค 2558
หัวหน้างานฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 0 | 204 topprotpd@yahoo.com 16 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างาน ตอน 4 1 | 548 topprotpd@yahoo.com 15 ม.ค 2558
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 0 | 196 topprotpd@yahoo.com 14 ม.ค 2558
หน้าที่ จป.หัวหน้างานตอน 3 0 | 422 topprotpd@yahoo.com 13 ม.ค 2558
เทคนิคการสอนงาน (Coaching People) 0 | 200 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 1 | 999 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน HRD ESIE CENTER 4 | 1543 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2558
หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน 0 | 216 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2558
HRD ESIE CENTER ศูนย์อบรมแห่งภาคตะวันออก 3 | 2824 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2558
หลักสูตร : ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 1 | 430 topprotpd@yahoo.com 09 ม.ค 2558