คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร


คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร/ The occupational safety officer at executive level’s qualification

1) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

Having been trained and tested according to the course as prescribed by the Director-General.

2)เป็นหรือเคยเป็น จป.ระดับบริหาร ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540

Being or had been the occupational safety officer at executive level according to the notification of the ministry of labor and social welfare. Subject: Occupational Safety of Employees date March 31,1997.

 

หน้าที่ จป.ระดับบริหาร มีทั้งหมด 4 ข้อ /The occupational safety officer at executive level duties has 4 items

1.กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

Supervise, instruct the occupational safety all level in the responsible of occupational safety at executive level.

2.เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนานจ้าง

Submit plan, project of occupational safety performance in the responsible unit to the employer.

3.ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

Promote and support and follow the occupational safety performance to comply with plan, projects for the occupational safety proper with the company.

4.กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือ หน่วยงานความปลอดภัย

Supervise, instruct and follow the corrective action for occupational safety of employee as report or recommendation of occupational safety, occupational safety committee or safety section.

หน้าที่ของนายจ้างเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน/ The employer’s duties relates with occupational safety officer.

 

ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด/Shall arrange the occupational safety officer all level attend the training relate with working safety ( additional to the period time, prescribed by the Director-General notification.

 

1 นิคมอุตสาหกรรม บางชัน Bangchan Industrial Estate
2 นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง Lardkrabang Industrial Estate
3 นิคมอุตสาหกรรม อัญธานี (เจมโมโปลิส) Gemopolis International Industrial Estate
4 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2 – อยู่ระหว่างการพัฒนา) Gemopolis Industrial Estate Phase 2 – Developing I.E.
5 นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ  Northern Region Industrial Estate
6 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)  Lampoon Industrial Estate – Developing I.E.
7 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง(พิจิตร) Northern Region Industrial Estate (Phichit)
8 นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) Saraburi Industrial Estate (Kaen Khoi)
9 นิคมอุตสาหกรรม หนองแค Nong Khae Industrial Estate
10นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  Hi-Tech Industrial Estate
11นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน  Bangpa-in Industrial Estate
12นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร Saha Rattana Nakorn Industrial Estate
13นิคมอุตสาหกรรม ราชบุรี Ratchaburi Industrial Estate
14นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
15นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City) (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
16นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร Samut Sakorn Industrial Estate
17นิคมอุตสาหกรรม มหาราชนคร Maharaj Nakorn Industrial Estate
18นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร Sinsakhon Printing City & Industrial Estate
19นิคมอุตสาหกรรม บางปู Bangpoo Industrial Estate
20นิคมอุตสาหกรรม บางพลี Bangplee Industrial Estate
21นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(สุวรรณภูมิ) (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
22นิคมอุตสาหกรรม ขนาดย่อม จ.ขอนแก่น Khonkaen Small Industrial Estate
23นิคมอุตสาหกรรม304  304 Industrial Estate
24นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี Kabinburi Industrial Estate
25นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ Sahaphat Group Industrial Estate
26นิคมอุตสาหกรรม เวลโกร์ว Wellgrow Industrial Estate
27นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้  Gateway City Industrial Estate
28นิคมอุตสาหกรรม TFD TFD Industrial Estate
29นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี  Hemaraj Chonburi Industrial Estate
30นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง  Laemchabang Industrial Estate
31นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร Amata Nakorn Industrial Estate
32นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(โครงการ2) Amata Nakorn Industrial Estate Phase 2
33นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง Pinthong Industrial Estate
34นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) Pinthong Industrial Estate (Laemchabang)
35นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(โครงการ3) Pinthong Industrial Estate Phase 3
36นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด Map Ta Phut Industrial Estate
37นิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)
38นิคมอุตสาหกรรม ผาแดง Padaeng Industrial Estate
39นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด  Eastern Seaboard Industrial Estate
40นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ Amata City Industrial Estate
41นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate
42นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย Asia Industrial Estate
43นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (R I L) RIL Industrial Estate
44นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล ( อยู่ระหว่างการพัฒนา)

45นิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย ) ( อยู่ระหว่างการพัฒนา)
46นิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ จ.สงขลา  Southern Region Industrial Estate Songkhla Province
47นิคมอุตสาหกรรม อาหารฮาลาล Halal Food Industrial Estate

48 นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  หนองคาย  ขอนแก่น นครราชสีมา

 อบรมจป .หัวหน้างาน อบรม จป. บริหาร  อบรม คปอ. อบรมเครนปั้นจั้น  อบรมfork lift

การบริการเหมือนกับ http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=101&lang=thhttp://www.safetytraining.co.th/

 

http://pinthong-group.com/course/course.php?g_id=3