การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.


ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน หรือจป. หัวหน้างาน อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการดำเนินดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ 

                 - การจัดฝึกอบรมต้องจัดให้มีการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ในการดูแลและจัดการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้เกิดการจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธฺภาพ

 

                 - จัดให้มีการลงชื่อผู้เข้ารับการอบรม ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ตลอดระยะเวลาการอบรมจำนวน 2 วัน

 

                 - จัดให้มีคูมือการอบรมของแต่ละหลักสูตร ทั้ง จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร และหลักสูตร คปอ. 

 

                - จัดให้มีการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับการอบรม และหลังการอบรม 

 

               - การจัดการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากร 1 ท่าน ไม่เกิน 60 คน

 

               อบรมความปลอดภัย จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร อบรม คปอ. ในเขต ตะวันออกชลบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อุดร ขอนแก่น  นครราชสีมา  ลำพูน ทั่วทุกภูมิภาค การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อบรม KYT อบรมการจัดการด้านสารเคมี เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 2

หลักสูตร อบรม Why Why Analysis
(จำนวนวันอบรม 1 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร:
การบริหารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางการบริหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของญี่ปุ่น ที่ได้แสดงให้เห็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มานานแล้ว แนวทางผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (Autonomous) องค์กรส่วนใหญ่มักชอบแก้ปัญหาที่อาการหรือปลายเหตุมากกว่าแก้ที่สาเหตุรากเหง้าของปัญหา ดูได้จากปัญหาต่างๆ ที่แก้ไปแล้วจะกลับมาเกิดซ้ำ อีกแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ของปัญหามีหลายประเภท เทคนิคในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่มีความนิยมแพร่หลายประเภทหนึ่งที่แนะนำคือ เทคนิค Why-Why Analysis ดังนั้น การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำ อีกในภายหลังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงขั้น ตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหา การค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาโดยใช้เทคนิค Why-Why Analysis หลักสูตรนี้บรรยายโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงโดยใช้การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 27 มี.ค 2558 เวลา 23:18:11

ความคิดเห็นที่ 1

Zero  Defect  การลดของเสียเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล
          การส่งเสริมการบริหารด้านคุณภาพส่วนหนึ่ง  ก็คือการลดของเสียขององค์กรให้มีเป้าหมายลดของเสียลดลง  และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นแต่ใช้วัตถุดิบและกำลังคนในการผลิตเท่าเดิม  จึงต้องมีวิธีการในการบริหารงานให้ของเสียที่จะผลิตในแต่ละครั้งเป็นศูนย์  เพื่อทำให้ผลกำไรขององค์กรมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถลดต้นทุนในการที่ต้องนำของที่ผลิตเสียมาทำใหม่  ซึ่งจะสิ้นเปลืองทั้งวัตถุดิบและกำลังคน  นอกจากนี้บริษัทยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
           -  เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดของ  Zero  Defect
        -  เพื่อลดต้นทุนการผลิต
           -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
           -  เพื่อให้หัวหน้างานมีวิธีการลดของเสีย
           -  เพื่อให้หัวหน้างานมีเป้าหมายในการทำงาน
           -  เพื่อรู้จักการวางแผนการทำงานและแก้ไขปรับปรุง
          -  สามารถประยุกต์การทำ  Zero  Defect  ไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพได้

เนื้อหาหลักสูตร
        -  Zero  Defect  คืออะไร
        -  ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องทำ  Zero  Defect  หรือของเสียให้เป็นศูนย์
           -  การหาสาเหตุของการเกิดของเสีย  โดยใช้  Qc  Tools
        -  กลุ่มกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
                 -  ความหมายกิจกรรม  QC
             -  หลักการปฏิบัติของกลุ่มคุณภาพและประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
            -  วิธีการดำเนินการให้การผลิตไม่มีของเสีย
            -  แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย

วิธีการฝึกอบรม
          บรรยาย / กรณีศึกษายกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของวิทยากร / workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม     1   วัน

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 27 มี.ค 2558 เวลา 23:17:01