ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
30 ธ.ค 2560ST-0201 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
08 ม.ค 25614000023 - ผู้บังคับ ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆHROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ม.ค 25614000024 - การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสากล (New) (Electrical System Installation)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ม.ค 25614000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
09 ม.ค 25614000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 25614000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ม.ค 25614000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ม.ค 25614000022 - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่นHROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 25614000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ม.ค 25614000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ม.ค 25614000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 ม.ค 25614000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 25614000020 - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Controller using crane)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.พ 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
02 ก.พ 25614000006 - เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ (Accident/Incident Investigations)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.พ 25614000006 - เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ (Accident/Incident Investigations)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
03 ก.พ 25614000010 - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Safety in Chemical Substance Using)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

ความคิดเห็นที่ 2

หลักสูตร การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
08 ม.ค 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

21 ก.พ 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 มี.ค 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

28 มี.ค 2561
7000003 - ทดสอบมาตรฐานงานเชื่อม (Welding Standard test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

23 เม.ษ 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

09 พ.ค 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

19 มิ.ย 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22 มิ.ย 2561
7000003 - ทดสอบมาตรฐานงานเชื่อม (Welding Standard test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22 มิ.ย 2561
7000003 - ทดสอบมาตรฐานงานเชื่อม (Welding Standard test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

10 ก.ค 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

24 ส.ค 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 ก.ย 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

13 ก.ย 2561
7000003 - ทดสอบมาตรฐานงานเชื่อม (Welding Standard test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

15 ต.ค 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

11 ธ.ค 2561
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

12 ธ.ค 2561
7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

21 ธ.ค 2561
7000003 - ทดสอบมาตรฐานงานเชื่อม (Welding Standard test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 10 พ.ย 2560 เวลา 11:29:22

ความคิดเห็นที่ 1

หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

11 ม.ค 2561
1400011- แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added) (Human resource development approach for HR. value added)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

11 ม.ค 2561
1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม( Training & HRD. Officer)
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

11 ม.ค 2561
1400011 - แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Human resource development approach for HR. value added)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

12 ม.ค 2561
1900004 - ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารทรัพยากรยุคใหม่(Good Geverance for HR. Management)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

12 ม.ค 2561
1500003 - Up date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) (Up date labor law latest (B.E.2017))
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

12 ม.ค 2561
1900004 - ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารทรัพยากรยุคใหม่(Good Geverance for HR. Management)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

12 ม.ค 2561
1500003 - Up date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) (Up date labor law latest (B.E.2017))
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

13 ม.ค 2561
1400002 - ทักษะการวางแผนและฝึกอบรมประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ( Skills to Plan and Annual training effectively)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

13 ม.ค 2561
1400002 - ทักษะการวางแผนและฝึกอบรมประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ (Skills to Plan and Annual training effectively)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

15 ม.ค 2561
1900003 - การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(Risk management and human resource management)
Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)

15 ม.ค 2561
1500002 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ( Techniques and methods for organizing creative activities.)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

15 ม.ค 2561
1500002 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Techniques and methods for organizing creative activities)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

15 ม.ค 2561
1600001 - Coaching HR. มือใหม่ … สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching New HR. to HR. professional.)
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

15 ม.ค 2561
1400006 - การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Copetency (Training Road Map based on competency)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

15 ม.ค 2561
1400006 - การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Copetency (Training Road Map based on competency)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

16 ม.ค 2561
1100002 - เคล็ดไม่ลับ…. การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน เทรนด์ HR 4.0 (Job analysis and job design of work for Trend HR. 4.0)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

16 ม.ค 2561
1100002 - เคล็ดไม่ลับ…. การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน เทรนด์ HR 4.0 (Job analysis and job design of work for Trend HR. 4.0)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

17 ม.ค 2561
1900027 - เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์( Emergency Planning Techniques for Human Resource Management)
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

17 ม.ค 2561
1900027 - เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Emergency Planning Techniques for Human Resource Management)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

17 ม.ค 2561
1900027 - เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์( Emergency Planning Techniques for Human Resource Management)
อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 10 พ.ย 2560 เวลา 11:23:27