ขอราคา และ Course Outline

เรียน  เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรม
 
        รบกวนขอราคาหลักสูตร HRD-0102 หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Ledership Development) หน่อยครับ เนื่องจากเราสนใจที่จะจัดในรูปของ In-House ครับ