บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน


หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของ HRD ESIE CENTER คือ หนึ่งในงานสำคัญที่ HRD ESIE CENTER จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  เช่นหลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร และคปอ. โดยให้บริการ การจัดอบรมในภูมิภาคตะวันออกของไทยและภุมิภาคอื่น ๆ ทั่วประทศ ในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง นคมอุตสาหรรมมาบตะพุด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตลอดจนนิคมต่าง ๆที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดตัวของ AEC เช่น นิคมอุตสาหกรรมในเขตนครราชสีมา ขอนแก่น และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ วันนี้เราจะมาแนะนำบทบาทและหน้าที่ของ จป. หัวหน้างานและ กฎหมายที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารควรรู้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ


คำนิยามลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงาน ตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ

“Employee at Supervisory Level” means an employee who has the duty to control.

คำนิยามลูกจ้างระดับบริหาร

ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

“Employee at Executive level” means an employee from the managerial level upwards.

คุณสมบัติ จป.ระดับหัวหน้างาน/The occupational safety at supervisory level’s qualification

(1)          ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ( ต้องรอประกาศ)

Shall pass the training as prescribed by the Director-General as notification.

(2)          เป็นหรือเคยเป็น จป.ระดับหัวหน้างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540

Being or had been the occupational safety officer at supervisory level according to the notification of the ministry of labor and social welfare. Subject: Occupational Safety of Employees on March 31,1997.

นั่นคือ /That’s means

1.บริษัทต้องการแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน โดยต้องมีคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ถ้าจะส่งหัวหน้างานเข้ารับการอบรม ต้องรอหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

The employer must appoint the occupational safety at supervisory level follow (1) or (2) if will send the supervisory level to attend the course training must wait for the prescribed by the Director-General.

   2.แต่สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติใน(2) เป็น จป.หัวหน้างานได้เลย

Able to appoint employee who has qualification as (2) to be the occupational safety at supervisory level.

หน้าที่ จป.ระดับหัวหน้างาน มีทั้งหมด 9 ข้อ

The occupational safety at supervisory level duties has 9 items

1.กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

Supervise employees in the responsible unit to comply with rules, regulations, and manual as clause 3.

2.วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ

Analyze work in the responsible unit to find the risk or hazardous, in cooperation with occupational safety officer at or technique level, high technique level or professional level.

3.สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Instruct accurate operational method to employees in the responsible unit for the sake of safety at work.

4.ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

Inspect working conditions, machinery, tools and equipment to be in safe condition before performing routine work.

5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Supervise employees in the responsible unit to comply with a personal protective equipment wearing.

6.รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

Report about employment injury, illness or disturbances arising out due to the work of employees to employer and inform occupational safety at technique level, high technique level or professional level or Safety section for the company which has safety section.

7.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า

Investigate the cause of injury, illness or disturbances arising out due to the work of employees, in cooperation with occupational safety at technique level, high technique level or professional level and report about the result including recommendation to the employer for precaution without delay.

8.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

Promote and support work relating to occupational safety

9.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

Carry out the work on occupational safety as may be assigned by the occupational safety officer at executive level.


อ้างอิงจาก “กฎกระทรวง 2549 :กฎหมายเรื่อง จป.และคณะกรรมการความปลอดภัยฉบับใหม่ และรูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการจัดอบรม จป. หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. การอบรมผู้ใช้งานเครน และปั้นจั่นใน เขตภาคตะวันออก  ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น โคราชหรือนครราชสีมา มีให้บรการหลายที่ เช่น  

www.shawpat.or.th 

 www. safetyservice.co.th

แต่ทาง http://www.tpd.co.th/tpd/ บริการให้ทั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิคมมาบตะพุด นิคมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และภูมิภาคอื่น ๆ ที่ หลากหลายภาคเหนือ อีสาน ใต้ 


ความคิดเห็นที่ 2

บทบาทหน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร นั้น บทบาทหน้าที่ของความเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายได้กำหนด ไว้ ใครก็ตามที่เป็น หัวหน้างาน ผู้บริหาร ให้เป็น จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร โดยตำแหน่ง และต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน หรือจป.บริหาร   ดังนั้น คนที่มีต่ำแหน่งหัวหน้างาน หรือ เป็นผู้บริหารนั้น ต้องอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ตัวเองดำรงต่ำแหน่ง

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 12 พ.ย 2558 เวลา 14:35:16

ความคิดเห็นที่ 1

อบรม จป. หัวหน้างานได้ที่   HRD ESIE CENTER บางแสน ชลบุรีรือให้บริการการจัดอบรมในรูปแบบ in-house training

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 07 ก.พ 2558 เวลา 14:14:25