ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561

วันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
01 มี.ค 2560QC-0304 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
01 มี.ค 2560QC-0603 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
02 มี.ค 2560ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
03 มี.ค 2560HRD-0105 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานยุค 4.0 (Preparing to Become Supervisor Modern 4.0)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
06 มี.ค 2560HRD-0112 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labor Law for Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
07 มี.ค 2560HRD-0114 หลักสูตร : เทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Professional Technic for Sales to Manage complaint)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
07 มี.ค 2560ST-0607 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
07 มี.ค 2560HRD-0106 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
07 มี.ค 2560ST-0307 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
08 มี.ค 2560HRD-0116 ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร (5S & KAIZEN for Organization Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
08 มี.ค 2560QC-0408 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
08 มี.ค 2560QC-0708 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
08 มี.ค 2560HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training )HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
09 มี.ค 2560ST-0402 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวบริหาร (จป.บริหาร)Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
13 มี.ค 2560ST-0702 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
14 มี.ค 2560HRD-0131 หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 (Phychology Management for Supervisor 4.0 )HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
14 มี.ค 2560QC-0402 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
14 มี.ค 2560QC-0701 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
14 มี.ค 2560QC-0504 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence)ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
14 มี.ค 2560QC-0401 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
14 มี.ค 2560QC-0205 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
14 มี.ค 2560QC-0702 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
14 มี.ค 2560ST-0112 หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตร 1 วัน (Crane Operator Review)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
14 มี.ค 2560HRD-0127 หลักสูตร : การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 มี.ค 2560HRD-0123 หลักสูตร : การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน (Compensation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 มี.ค 2560QC-0102 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement)HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 มี.ค 2560QC-0201 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
16 มี.ค 2560ST-0502 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
16 มี.ค 2560QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
16 มี.ค 2560HRD-0132 หลักสูตร : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0 ( HR 4.0 Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
16 มี.ค 2560HRD-0132 หลักสูตร : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0 ( HR 4.0 Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
16 มี.ค 2560QC-0506 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
16 มี.ค 2560ST-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee)ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
16 มี.ค 2560ST-0501 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ความคิดเห็นที่ 3

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม

25 พ.ค 2560
ST-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

29 พ.ค 2560
ST-0110 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (Signal Man and Rigger of Crane)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

29 พ.ค 2560
QC-0309 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management )
Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

29 พ.ค 2560
QC-0606 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบABC(ABC System for Warehouse Management )
โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

29 พ.ค 2560
QC-0307 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)
Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

29 พ.ค 2560
QC-0606 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)
โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

30 พ.ค 2560
ST-0507 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

30 พ.ค 2560
ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

31 พ.ค 2560
QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

31 พ.ค 2560
QC-0104 หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management for Efficiency Working)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

01 มิ.ย 2560
HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

01 มิ.ย 2560
ST-0307 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)
Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

01 มิ.ย 2560
ST-0607 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)
โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

01 มิ.ย 2560
ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

02 มิ.ย 2560
HRD-0106 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

02 มิ.ย 2560
HRD-0111 หลักสูตร : จัดทำ Job Description(JD)อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (How to make Efficiency Job description)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

05 มิ.ย 2560
ST-0503 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

05 มิ.ย 2560
HRD-0103 หลักสูตร : 10 ขั้นตอนการก้าวสู้หัวหน้างาน ( 10 Tools to Become a Supervisor )
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

05 มิ.ย 2560
HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training )
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

06 มิ.ย 2560
ST-0504 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
« Previous1234567891011121314151617181920212223Next »

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 06 พ.ค 2560 เวลา 23:00:16

ความคิดเห็นที่ 2

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม

17 พ.ค 2560
ST-0106 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 พ.ค 2560
ST-0202 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

18 พ.ค 2560
HRD-0134 หลักสูตร : การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 พ.ค 2560
ST-0402 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวบริหาร (จป.บริหาร)
Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)

18 พ.ค 2560
ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)

18 พ.ค 2560
QC-0201 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

18 พ.ค 2560
QC-0502 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5ส.แบบ AI(5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

18 พ.ค 2560
QC-0202 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

18 พ.ค 2560
HRD-0132 หลักสูตร : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0 ( HR 4.0 Management )
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 พ.ค 2560
ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 พ.ค 2560
QC-0501 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

19 พ.ค 2560
HRD-0125 หลักสูตร : ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง (Leading in a complex world with a true teamwork)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22 พ.ค 2560
ST-0113 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ( Over Head Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

23 พ.ค 2560
HRD-0128 หลักสูตร : การบริหารผลงาน (Performance Management)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

23 พ.ค 2560
QC-0505 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes)
ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

23 พ.ค 2560
QC-0206 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

24 พ.ค 2560
QC-0404 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence)
Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)

24 พ.ค 2560
QC-0204 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement)
ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง

24 พ.ค 2560
QC-0704 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

25 พ.ค 2560
ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
« Previous1234567891011121314151617181920212223Next »

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 06 พ.ค 2560 เวลา 22:58:26

ความคิดเห็นที่ 1

แผนการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค มีทั้งการจัดอบรม แบบ In-House Training และ อบรมแบบ Public Training โดย In-House Training นั้น เรารับจัด ทั่วประเทศไทย ครับ ส่วน Public Trainng นั้นมาการจัดหลายที่ เช่น HROD ชลบุรี HROD สาขา ระยอง และ ปราจีนบุรี ที่ โรงแรมทาราวดี อยุธยา โรงแรมแอทอยุธยา ที่บางนากรุงเทพฯ จัดที่ โรงแรมเอราวาน่า บางนา ส่วนฉะเชิงเทรา จัดที่ BFC Doudble A และที่โคราช จัด ณ สุรสัมมนาคาร ที่ ฒหาวิทยาลัยสุรนารี โคราช (นครราชสีมา) ทั้งนี้เรายังเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านไฟฟ้า และด้านช่างแอร์ ช่างเชื่อม และช่างต่างๆแต่ล่ะสาขา หากสนใจ กรุณาติดต่อ 086-3448654

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 26 เม.ษ 2560 เวลา 18:00:10