อบรม คปอ.


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/Committee on Occupational safety and Working Environmental.

องค์ประกอบคณะกรรมการ/Composition of the committee

จำนวนลูกจ้าง/Employee number    ประธาน(นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร)/chairman(employer or employer’s representative            ผู้แทนระดับบังคับบัญชา/representative at command level      ผู้แทนลูกจ้าง/employee representative              

เลขานุการ/secretary

นิยาม ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

“Employee at operation level” means an employee  performing his duty as an operator.

นิยามผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร

ลูกจ้างระดับบริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ และได้รับมอบหมายเป็นหนังสือให้กระทำการแทนนายจ้าง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

“Employer’s representative” means an employee from executive or managerial level upwards who has power and duty to act on employer’s behalf in case of employment, reduction of wages, termination of employment, granting of pension, punishment or adjudication, punishment or adjudication of grievances; and who is entrusted in writing to act on behalf of the employer to carry on the execution of this Notification.

นิยามผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา

ลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นกรรมการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

“Representative at Command Level” means an employee at the level from the chief of section, the chief of sub-section or equivalent who is selected by an employer to be a committee to carry on the execution of this Notification.

นิยามผู้แทนลูกจ้าง

ผู้แทนลูกจ้างซึ่งเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่ได้รับการเลือกตั้งจากฝ่ายลูกจ้างให้เป็นกรรมการ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

“Employees’ Representative” means an employee performing his duty as an operator who selected by employees to be a committee member to carry on the execution of this Notification.

การได้มาซึ่งกรรมการ/ The committee

1)            กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร บังคับบัญชา นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง

Committee member being representative at executive and command level shall be selected by an employer.

2)            กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

Committee member being representative at operational level shall be selected in accordance with the regulations and procedures prescribed by the Director-General.

3)            กรรมการและเลขานุการ นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก

Committee and secretary shall be selected by an employer.

หน้าที่คณะกรรมการ มี 11 ข้อ/The occupational safety committee duties has 11 items

1.คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

Organise a meeting at least once a month;

2.สำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

Survey the occupational safety , health and working environment at least once a month.

3.รายงาน เสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง

Report and propose to the employer the measures or the guidelines for improvement and rectification to be in the laws on occupational safety and / or the occupational safety standards for the sake of the safety in work performance of accordance with employees, contractors and outside persons working or using the sercices in place of undertaking;

4.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

Promote, support activities on occupational safety, health and working environment of the place of undertaking;

5.กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง

Determine regulations on safety, occupational safety standards of place of undertaking to propose to the employer;

6.จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง

Instruct policy, annual working plan, project or activities on occupational safety, health and working environment;

including safety outside works to prevent and reduce accidents, injuries or sicknesses relating to performance of work, or occupational unsafe propose to the employer;

7.จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึง

มีการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับ เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง

Set up project or training plan concerning occupational safety, health and working environment, including the training concerning the roles, duties and responsibilities on safety of employees, the chief of section, executive, employer and staffs at every level to propose to the employer;

8.ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่นำเสนอต่อนายจ้าง

Follow up the progress of the matters propose to the employer,

9.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง

Report the outcome of annual operations and identify therein problems, obstacles, recommendations of the performance of duty after having performed the duty for one year, to propose the employer,

10.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

Carry out other duties concerning occupational safety, health and working environment assigned by the employer.

 

i)             การพ้นตำแหน่ง/The retirement.

             ครบวาระ 2 ปี/ completely 2 years.

             พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร บังคับบัญชา ลูกจ้าง หรือ จป.ระดับเทคนิคชั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ

Retirement from the Employer’s representative at executive, command, operator or safety officer at high technical or professional level.

             พ้นจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ/Resignation from the place of undertaking.

 

การแต่งตั้งกรรมการใหม่/Appointing new committee

             แต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ และกรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรรมการชุดเดิมครบวาระ

Appoint or selection to be completely within 30 days before the date of the committee had expired and the committee member newly shall hold office.

             ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ให้กรรมการชุดเก่าดำเนินการไปพลางๆก่อน จนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่

In the case it is unable to execution complete within the time had set up, the old committee shall hold office until the committee member newly will perform his duty.

             การได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

The selection or appointed the committee member to fill the vacancy, the committee member newly selected shall hold office for the remaining period of the term of the committee member he has replaced.

การประชุมของคณะกรรมการ/The meeting of committee

             การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

The meeting of committee shall be comply with under this Notification.

             ต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

Shall arrange the meeting at least once a month.

             เมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ

The committee not less than one – half of the total request.

             แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันประชุม

Inform the meeting schedule and agendas to the committee member acknowledge at least 3 days before the meeting day.

             กรรมการต้องเข้าประชุมตามที่ได้กำหนด

The committee member shall attend the meeting as the schedule.

             การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ ถือว่าเป็นการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด แล้วแต่กรณี

Attend the meeting and performing his duty under this Notification that means working for the employer, will get wage, overtime wage, working on holiday wage or over time on holiday.

หน้าที่นายจ้างเกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

The employer’s duties relates with the committee on occupational safety and working environmental..

 

1.            นายจ้างจัดให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

The employer shall provide course training for the committee relate with roles and duty comply with the regulations and procedures prescribed by the Director-General within 60 days from the date of appointed or selected.

2.            เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆที่อาจเป็นเหตุให้ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ให้นายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง

When an accident occurs and causes an employee or the third person to lose an organ or become disabled or die, the employer shall arrange a meeting of the committee without delay so as to provide assistance, and recommend guidelines to prevent such an incident to the employer.

3.            ให้นายจ้างพิจารณาและดำเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักช้า ทั้งนี้ มติและข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ

The employer shall accept the resolution, the result of the meeting or the recommendation proposed by the committee and shall consider proceeding and rectifying without delay. Notwithstanding, the recommendations thereof must be justified reasonable and in compliance with the standards prescribed by the Authority.

ความคิดเห็นที่ 4

หลักสูตร:การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Budgeting Preparation)

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการจัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดเรียนรู้ และเกิดทักษะในการนำไปปฏิบัติจริง อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำ และช่วยในการควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ
ดังนั้น หลักสูตรนี้ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจถึงทักษะการการจัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถฝึกปฏิบัติจริง ถึงวิธีการจัดทำงบประมาณ การควบคุม การติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ที่สามารถตอบสนององค์กรได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการจัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการงบประมาณ และสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดทำแผน การควบคุมแผน อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงบประมาณบริษัท

หัวข้อการอบรม
การจัดทำงบประมาณ
ความสำคัญและความหมายของการจัดทำงบประมาณ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำงบประมาณ
วิธีการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการจัดทำงบประมาณ
การควบคุม และการติดตามแผนตามงบประมาณ
แบ่งกลุ่มลองฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ (Case study)
      
วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
วิธีการอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)
ผู้เข้าร่วมอบรม : หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับสูง
ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่อบรม :  บริษัทฯลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 28 มี.ค 2558 เวลา 00:18:48

ความคิดเห็นที่ 3

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  คปอ.คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รับจัดอบรม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
    สถาบันฝึกอบรมด้านความของเรามีวิทยากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยโดยตรง และเป็น สถาบันด้านความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาครัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จาก กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
    โดย เราเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแห่งภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ระยอง ปราจีน นครนายก ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา หรือ จัดอบรมที่ พระนครศรีอยุทธยา นครราชสีมา โคราช

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 28 มี.ค 2558 เวลา 00:14:19

ความคิดเห็นที่ 2

อบรม คปอ. ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ขอนแก่น อุดรธานี และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 07 ก.พ 2558 เวลา 15:32:49

ความคิดเห็นที่ 1

อบรม คปอ. ในเขตตะวันออก ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ภาคเหนือใต้  ตะวันออก ตะวันตก ทุกภูมิภาค

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 07 ก.พ 2558 เวลา 14:46:57