รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560

ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารยุค 4.0  (Leadership of  Modern 4.0  Management)
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้  ( Labor Law for Management)  
เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์  (Zero Error Payroll)
เทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ                                       (Professional Technic for Sales to Manage complaint)
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  Effective Purchasing
การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน    ( Positive Thinking  for Working )
เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ                                                                    ( Powerful thinking tools for successful problem solving )
การบริหารงานร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานกับ HR อย่างไรให้ Win Win                                 (Win Win Management Between HR and Worker s' Union)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Time Management)
เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)
การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน (Compensation and Performance Appraisal)
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง                                     (Leading in a complex world with a true teamwork)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Time Management)
เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)
การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน (Compensation Management)
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง                                     (Leading in a complex world with a true teamwork)
การสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน (Recruit and Selection)
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal)
การบริหารผลงาน (Performance Management)
การเตรียมความพร้อมผู้จัดการมือใหม่ (Prepairing Skills for New Manager)
จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชาลูกน้อง  (Phychology Management and Subordinate)
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0    (Phychology Management for Supervisor 4.0 )
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0  ( HR 4.0 Management )                            
การวางแผนอย่างไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท (Master Plan & Action Plan for Company Policy)
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)


ความคิดเห็นที่ 2

หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

5ส กับการเพิ่มผลผลิต  (Productivity Improvement by5S)
Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement)
ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management for Efficiency Working)
การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence)      
QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)
การตรวจติดตาม 5 ส แบบ AI  (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 ก.พ 2560 เวลา 16:33:26

ความคิดเห็นที่ 1

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level)
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                        (Occupational Health and safety Committee)
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic)
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds)
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)
ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height)
การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Mobile Crane Operator)
การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Signal Man and Rigger of Crane)
การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Crane Supervisor)
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตร 1 วัน (Crane Operator Review)
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ( Over Head  Crane Operator, Signaler,  Rigger and Supervisor)
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  ( Mobile Crane Operator, Signaler,  Rigger and Supervisor)
การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ( Forklift Safety Drive)
หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ( Over Head  Crane Operator)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 ก.พ 2560 เวลา 16:32:53