จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน


การทำงานในบริษัท/องค์กร หลายครั้งท่านอาจพบปัญหาระหว่างลูกพี่และลูกน้อง พบว่าลูกน้องไม่ทำงานหรือทำไม่ได้ตามเป้าหมาย การขาดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้อง จะทำอย่างไรที่จะสร้างกำลังใจให้ลูกน้องมีความมุ่งมั่น จิตสำนึกที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะสามารถแก้ไขได้โดยหัวหน้างานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาการบริหาร ซึ่งจิตวิทยาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  การรับฟัง ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดจนเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนา ล้วนมีพื้นฐานจากการการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ในหลักการจิตวิทยาการบริหารเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้

2. สามารถนำหลักการ ปรับทัศนคติ พฤติกรรม การพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้

เนื้อหาการอบรม

-       จิตวิทยาสำคัญต่อหัวหน้างานและการบริหารอย่างไร

-       ทำไมหัวหน้างานต้องมีจิตวิทยาการบริหาร

-       หลักการทางจิตวิทยาช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองและลูกน้องอย่างไร

-       ทำอย่างไรให้ทีมงานมีความคิดเชิงบวก

-        จิตวิทยาการบริหารมีความสำคัญและส่งเสริมต่อการพัฒนาองค์กร

อบรม จิตวิทยาหัวหน้างาน ศูนย์ HRD ESIE CENTER ให้บริการ การจัดอบรม ในเขตภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง สมุทราปราการ ปราจีนบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

 

ความคิดเห็นที่ 2

  หลักสูตร สำหรับผู้บังคับบัญชานั้น มีหลากหลายหลักสูตร เช่น จิตวิทยาในการบริหาร สำหรับหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือหลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 12 พ.ย 2558 เวลา 14:41:08

ความคิดเห็นที่ 1

HRD ESIE CENTER เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 ก.พ 2558 เวลา 10:50:55