สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน

เรียน           ฝ่ายอบรม        


ดิฉัน ขอสอบถามว่า หลักสูตรการอบรม การบริหารความเสี่ยง(ขั้นพื้นฐาน) ในปี 2560

ทางสถาบัน จะมีการจัดอบรม วันที่เท่าไหร่ค่ะ เกี่ยวกับ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO ERM เนื่องจากทางบริษัท พึ่งดำเนินการจัดทำ ระบบการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาใหม่ ซึ่งตัวดิฉันเอง ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยค่ะ ดิฉัน ต้องดำเนินการอบรม หรือ หาความรู้เพิ่มเติม ด้านนี้อย่างไรค่ะ เนื่องจากดิฉันไม่ได้จบทางสาขาวิชาชีพบัญชี แต่อย่านำหลักความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงาน ค่ะ


จึงเรียนมาเพื่่อทราบ

สาวลักษณ์  พจนารถ

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด(มหาชน)

087-404-22-11