จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน

                กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  อาศัยกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ได้จัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับหัวหน้างาน  ระยะเวลาของหลักสูตร  ๑๒  ชั่วโมง  จำนวน  ๒ วัน

                หัวหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็จะเป็น  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่โดยสรุป ๙ ประการ คือ

๑.            ควบคุมดูแลให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎระเบียบความปลอดภัย

 ๒.           วิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

๓.           สอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้พนักงานที่ดูแลให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

๔.           ตรวจสอบสภาพดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๕.           กำกับดุแลให้พนักงานในส่วนที่รับผิดชอบสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

๖.            รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ

 ๗.           ตรวจหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

๘.           ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย

๙.            ปฏิบัติตามที่  จป.ระดับบริหารมอบหมาย

                สถานประกอบกิจการมีอยู่  ๑๔ ประเภทที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน โดยสรุปแล้วแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ

    สถานประกอบกิจการทางด้านการผลิต

    สถานประกอบกิจการทางด้านบริการ

                สถานประกอบกิจการทางด้านการผลิต เช่น เหมืองแร่ โรงงาน การผลิต จำหน่ายน้ำมัน ประเภทนี้หากมีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป. ระดับหัวหน้างาน

                สถานประกอบกิจการทางด้านบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การกีฬา ประเภทนี้หากมีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป. ระดับหัวหน้างาน

                จากสภาพเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ยังมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่มีการควบคุมให้สถานประกอบกิจการบางแห่งเหล่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือแม้แต่บางสถานประกอบกิจการที่อบรมแล้วจัดให้มี จป.หัวหน้างานแล้ว อบรมแล้วก็แล้วกันไปประหนึ่งไฟไหม้ฟาง 

                 จป.หัวหน้างานที่ผ่านหลักสูตร ไม่ได้ทำหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อไม่นำหลักวิชาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมและการบริหารขององค์กรไม่เอื้ออำนวย  โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ จป.วิชาชีพโดยลำพัง 


จังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi

นิคมอุตสาหกรรม304  304 Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี Kabinburi Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ Sahaphat Group Industrial Estate

จังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao

นิคมอุตสาหกรรม เวลโกร์ว Wellgrow Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้  Gateway City Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม TFD TFD Industrial Estate

จังหวัดชลบุรี Chonburi

นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี  Hemaraj Chonburi Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง  Laemchabang Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร Amata Nakorn Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(โครงการ2) Amata Nakorn Industrial Estate Phase 2

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง Pinthong Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) Pinthong Industrial Estate (Laemchabang)

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(โครงการ3) Pinthong Industrial Estate Phase 3

จังหวัดระยอง Rayong

นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด Map Ta Phut Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)

นิคมอุตสาหกรรม ผาแดง Padaeng Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด  Eastern Seaboard Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ Amata City Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย Asia Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (R I L) RIL Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

นิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย ) (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น