หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ


การพัฒนามุมมอง ทัศนะคติในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์
SS-00 การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
SS-01 คิดแบบเป็นเจ้าขององค์กร
SS-02 การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
SS-03 การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก Positive Thinking
SS-04 Innovative Thinking
SS-05 การทำงานแบบ Win-Win Situation
SS-06 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
SS-07 การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management
SS-08 การบริหารความขัดแย้ง เพื่อผลสำเร็จของงาน
SS-09 การสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานและคน
SS-10 สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8
SS-11 Mind Mapping ที่เหนือกว่าความคิดสร้างสรรค์
SS-12 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ฉลาดใช้ EQ
SS-13 การคิดอย่างเป็นระบบ Systematic thinking

การพัฒนาบทบาท บุคลิกภาพ และพัฒนาการเป็นผู้นำ
SS-14 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน
SS-15 นิสัยสำหรับผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพ
SS-16 Leadership Champion
SS-17 ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ
SS-18 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อว่าจ้างสำหรับหัวหน้างาน

การพัฒนาหัวหน้างาน และการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
SS-19 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
SS-20 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ Supervisor Skills
SS-21 ภาวะผู้นำกับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
SS-22 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
SS-23 เทคนิคการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
SS-24 เทคนิคการประชุม Meeting Technique
SS-25 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
SS-26 การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
SS-27 การควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
SS-28 การสอนงานและพัฒนางานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
SS-29 On the job Training
SS-30 Train the Trainer

การวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา
SS-31 การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving &
Decision Making
SS-32 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why & 8D

การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร
SS-33 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
SS-34 การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย Management By Objective
SS-35 การบริหารโครงการ Project Management
SS-36 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
SS-37 การนำเสนอผลงาน Presentation Technique
SS-38 การบริหารงานบุคล HR for non-HR
SS-39 การบริหารเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
SS-40 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

การบริหารงานด้วย BSC & Competency
SS-41 หลักการบริหารโดยใช้ Balance Scorecard (BSC)
SS-42 การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงาน
SS-43 การจัดทำ KPI เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Action Plan )
SS-44 Competency เส้นทางสู่การพัฒนาองค์กร
SS-45 แนวคิดพื้นฐาน TOM TQM

ธรรมะ....นำสู่เป้าหมายความสำเร็จ
SS-46 การดำรงค์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
SS-47 หนทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน
SS-48 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
SS-49 สร้างสุขสนุกกับการทำงาน
SS-50 ธรรมะ นำพาการทำงานสู่ความสำเร็จ
SS-51 การนำธรรมะมาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
SS-52 การมองปัญหาด้วยธรรม
SS-53 ธรรมมะกับการบริหารงาน

การพัฒนาการบริการ ( Service )
SS-54 เทคนิคการบริการด้วยใจ ( Service Mind )
SS-55 ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการ
SS-56 การวางแผนกลยุทธ์ในการบริการ
SS-57 เทคนิคการขายและการบริการเชิงรุก
SS-58 พิชิตโอกาสการขาย
SS-59 การรับมือข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
SS-60 พัฒนางานศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างเหนือชั้น
SS-61 การบริการลูกค้าเชิงรุก ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
SS-62 พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์
SS-63 Service Mind Key of Success Business

ความคิดเห็นที่ 1

การสื่อสารที่ดีสู่ความสำเร็จ
SS-64     เทคนิคการโทรศัพท์ และ ศิลปะการสื่อสารสร้างความประทับใจ
SS-65     เทคนิคการสื่อสารและเจรจาเพื่อสร้างความสำเร็จ
SS-66     พัฒนาการสื่อสารนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


หลักสูตร: เพิ่มผลผลิต
SS-67     IE Technique
SS-68     เทคนิคการลดต้นทุน  Lean Manufacturing System
SS-69     เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนรวม
SS-70     เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรม QCC, KAIZEN และ Suggestion
SS-71     การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนด้วย Kaizen
SS-72     เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Muda Muri Mura
SS-73     กิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
SS-74     กลยุทธการปรับลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


เทคนิคการบริหารงานบำรุงรักษา
SS-75    เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poke Yoke
SS-76     7 Waste ช่วยลดของเสียได้อย่างไร
SS-77     การจัดทำของเสียเป็น 0 % ( Zero Defect )
SS-78     การใช้ผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ


หลักสูตร สำหรับการบริหารความปลอดภัย
SS-79     ความปลอดภัยในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม
SS-80     การจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุ
SS-81     เทคนิคการรายงายและการสอบสวนอุบัติเหตุ
SS-82     การขับรถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย
SS-83     เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยระดับผู้บริหาร ( 2 วัน )
SS-84     เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ( 2วัน )
               หลักสูตรกิจกรรม 5ส/ QCC
SS-85    5ส. เส้นทางสู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
SS-86     กิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
SS-87     การเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส. อย่างต่อเนื่อง
SS-88     การจัดทำมาตรฐาน 5ส.
SS-89     เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในสำนักงาน /โรงงาน
SS-90     เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส. แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง
SS-91     หลักการและเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.
SS-92     ตรวจ 5ส. อย่างไรให้ได้ทั้งใจและงาน
SS-93     บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส.
SS-94     5ส.ที่มองไม่เห็น
SS-95     การควบคุมคุณภาพด้วย QC Story
SS-96     เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตแบบยั่งยืน
               การทำงานเป็นทีม
SS-97     การพัฒนาทีมงานสำหรับผู้บริหาร
SS-98     การทำงานเป็นทีม
SS-99     การสร้างและพัฒนาทีมงาน
SS-100   กิจกรรม WALK RALLY


กฎหมายแรงงานและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
SS-101    การวัดผลทั้งองค์กร(performance  Base Measurement)
SS-102    การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและเทคนิคการแจ้งผล
                การประเมิน
SS-103    การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร
SS-104    กฎหมายแรงงานที่ควรรู้สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร
SS-105    การทดสอบและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test &    
                EQ Development)
SS-106    เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและการปรับค่าจ้างประจำปี
SS-107    การวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีด้าน HRM
SS-108    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 10 ล.  สำหรับหัวหน้างาน
SS-109    กฎหมายแรงงานกับการบริหารงาน HRM
SS-110    เทคนิคการวางแผนโครงสร้างค่าจ้างและบริหาร
SS-111    การบริหารแรงงานอย่างสร้างสรรค์  

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 30 มี.ค 2558 เวลา 09:53:06