ความคิดเห็นที่ 10

1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
2 บทบาท HR ในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3 Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4 เทคนิคการจัดทำวารสารพนักงานและทำเอกสารสื่อข้อความในองค์การ
5 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มารยาทในการใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ
7 เรียนรู้เข้าใจ ไลฟสไตล์ ผู้บริโภคไทยยุคใหม่
8 เทคนิคการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์
9 การใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรม
10 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
11 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
12 การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
13 การเจรจาต่อรองธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
14 เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ Competency-Based Interview
15 การปฐมนิเทศพนักงานและการออกแบบหลักสูตรปฐมนิเทศ
16 เจาะลึกประเด็นข้อกฎหมายที่ถูกต้องในการจ้างงานแบบเหล่าค่าแรง เหมาช่วง จ้างทำของและการจ้างที่มีกำหนดเวลา
17 จัดซื้ออย่างไร? เพื่อผลกำไรมากที่สุด
18 CHANGE MANAGEMENT การบริหารการเปลี่ยนแปลง
19 บทบาทใหม่ของเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
20 ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพต่อเข้างานอย่างไรได้ประโยชน์ต่อองค์การ
21 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและนวัตกรรมการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์
22 คอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติและงานฝึกอบรม
23 เทคนิคการใช้ Tele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง (ภาคปฏิบัติ)
24 การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นสำหรับพนักงาน Cafeteria Benefits
25 การจัดกทำและแก้ไขข้อบังคับในการทำงานอย่างมืออาชีพ
26 การจัดทำและพัฒนา Job Description บนพื้นฐานของ KPIs และ Competencies
27 การอุดรูรั่วในองค์การ
28 กลยุทธ์การพัฒนาการแก้ไขพนักงานที่มีปัญหา
29 เจาะลึกนิยาม "ค่าจ้าง" ตามพรบ.ประกันสังคมและพรบ.คุ้มครองแรงงาน
30 ครบเครื่องเรื่อง"ระบบจัดเก็บเอกสาร"
31 การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์การ
32 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยระบบ HR Web Base Application
33 เทคนิคในการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง
34 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
35 ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ
36 เทคนิคการบริหารเพื่อการจัดการซัพพลายเชนจ์และโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
37 การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อการพัฒนาทีมงาน
38 การสร้างองค์กรให้เติบโตสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
39 7 Human Resource Dimensions for Line Manager
40 กลยุทธ์การ "สรรหาผู้สมัครงาน" อย่างมืออาชีพ
41 จะบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
42 การเขียนหลักสูตรและการกำหนด KPI ของหลักสูตรฝึกอบรม
43 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ Six Sigma
44 การบริหารคุณภาพการบริการและการวางแผนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
45 บัญชีต้นทุนเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
46 การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน
47 CRM&PRM : การสร้างสัมพันธภาพครบวงจรแบบคู่ค้ากับดีลเลอร์
48 ทักษะนักขายมืออาชีพและการโน้มน้าวใจลูกค้า
49 Practical English for Junior Secretary
50 กลยุทธ์ PR ในงาน HR
51 เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่มีประสิทธิภาพ
52 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่ง
53 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
54 กลยุทธ์การลดอัตราการลา หยุด ขาดงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเปล่าให้การธุรกิจ
55 หลักการดูแลโภชนาการสำหรับเจ้าหน้าที่ HR เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
56 ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ฝ่ายบริหารบุคคลควรทราบ
57 การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ
58 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
59 การวิเคราะห์งานเพื่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
60 การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
61 ทักษะการขาย
62 เทคนิคการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
63 เตรียมรับมือประกันการว่างงานพร้อม Update ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
64 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับ HR
65 กลยุทธ์การเอ้าท์ซอร์ซิ่ง
66 การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
67 CRM In Action For HR
68 การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน
69 จัดกะแบบไหน บริหารอย่างไร จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ
70 การประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
71 การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
72 ขับรถอย่างไรป้องกันอุบัติเหตุ
73 การสำรวจค่าจ้างและการใช้ผลการสำรวจค่าจ้าง
74 เทคนิคการจัดทำการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
75 ทำอย่างไรได้แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น
76 ประเด็นต้องรู้และระวังเกี่ยวกับวันลา วันหยุด ตามกฎหมายแรงงาน
77 Balanced Scorecard & KPI : Translating Strategy Into Action
78 การวางตัวและมารยาททางสัมคมที่ HR ควรทราบ
79 เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
80 Career Path and Succession Planning
81 การปรับพฤติกรรมสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
82 การใช้สถิติเพื่อการประเมินผลการฝึกอบรม
83 เคล็ดลับความสำเร็จในอาชีพเลขานุการ
84 การพัฒนาระบบบริหารบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard และ KPIs
85 กลยุทธ์การจัดการกับพนักงานที่สร้างปัญหาต่อองค์การ
86 ศิลปะการเป็นพิธีกรภายในองค์การ
87 นักประกันสังคมมือใหม่
88 สูตรสถิติเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
89 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานระดับบริหาร
90 กลยุทธ์การควบคุมและลดค่าล่วงเวลา
91 รับโทรศัพท์อย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
92 การจัดทำ "โรงงานสีขาว" ให้ได้ผล
93 Employee Service Center (Workshop)
94 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับการบริหารงานฝึกอบรมในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
95 COMPETENCY - BASED HR IN PRACTICE
96 การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับ จป.และเจ้าหน้าที่บุคคล
97 แนวทางการสร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การสำหรับนักพัฒนาองค์การและ HR
98 เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
99 บริหารงาน รปภ.อย่างมีประสิทธิภาพ
100 การทำสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้ำประกัน และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำงานให้รัดกุม
101 การจัดตั้งระบบข้อเสนอแนะให้ประสบผลสำเร็จ
102 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยและเงินค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
103 การรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ
104 บันได 10 ขั้น สู่เลขานุการมืออาชีพ
105 พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับ
106 การจัดตั้งชมรมออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
107 ระบบจัดเก็บเอกสาร
108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงความสามารถ
109 เทคนิคการจัดทำและการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
110 การจัดทำและแก้ไขข้อบังคับในการทำงานอย่างมืออาชีพ
111 การจัดทำ Competencies ของตำแหน่งงาน
112 วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
113 Write Clearly & Comcisely for Your Business
114 ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
115 จัดสวัสดิการอย่างไรไม่ (กลาย) เป็นค่าจ้าง
116 การใช้ Excel เพื่อการจัดทำงบประมาณประจำปี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
117 Recruit อย่างไร ให้ได้นักบริหารหัวกะทิ
118 การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
119 การวางแผนงานประจำปี จัดทำงบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จด้าน HR
120 กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล
121 จะเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
122 การใช้ผลสำรวจค่าจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การได้อย่างไร
123 จะใช้ผลสำรวจค่าจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การได้อย่างไร
124 เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
125 กลยุทธ์การปรับค่าจ้างประจำปี
126 การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการฝึกอบรม
127 การใช้โทรศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมภาพลักษณ์ขององค์การ (ฝึกปฏิบัติ )
128 การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
129 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:15:52

ความคิดเห็นที่ 9

1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Professional Safety Officer)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ พื้นฐานทั่วไป
2 การขับ Forklift (แบบเครื่องยนต์) อย่างถูกวิธี (Forklift Truck Operating Techiques:Machine Power)
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (Safety Officer : Supervisor Level)
4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (Safety Officer : Management Level)
5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารญี่ปุ่น (Safety Officer : Management Level for Japanese)
6 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Safety on Using of Chemical Substance)
7 เทคนิคการจัดทำแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational and Safety Planning)
8 การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย (Pre-Fire Planning and Emergency Planning)
9 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
10 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Analysis for Safety)
11 การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้า (Electrical System Installation)
12 การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Inspection for Maintenance)
13 การติดตั้งและการเดินสายดิน (Grounding Techniques)
14 การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (Environmental Management ISO 14001)
15 การตรวจติดตามระบบภายในของการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
(Environmental System : Internal Audit ISO 14001)
16 การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นในงานอุตสาหกรรม (Dust Collecting in Industrial)
17 ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler Operator)
18 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม (Waste Water Treatment Analysis)
19 การดับเพลิงขั้นต้น [Basic fire fighting]
20 เทคนิคการผจญเพลิง [Technical fire fighting]
21 การผจญเพลิงขั้นสูง [Advanced Fire Fighting]
22 การสั่งการดับเพลิง [Fire Command]
23 การช่วยชีวิตในที่อับอากาศ [Confined space rescue]
24 การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี [Chemical spill control]
25 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ พื้นฐานงานก่อสร้าง
26 การขับรถ FORKLIFT อย่างปลอดภัย
27 การสังเกตการปฏิบัติงาน  
28 การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อหยั่งรู้อ้นตราย (KYT) 
29 5ส เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต
30 การวิเคราะห์และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
31 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ผิดปกติ 
32 สารเคมีอันตราย
33 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  
34 การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน 
35 การบริหารคณะกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
36 การจัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:15:02

ความคิดเห็นที่ 8

1 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (BASIC QC CIRCLE)
2 QC TEHNIQUES (QC 7 Tools)
3 QC STORY : กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4 กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่มคิวซีที่มีประสิทธิภาพ (QC FACILITATOR)
5 ผู้นำกลุ่มคิวซี (QC LEADER)
6 NEW 7 TOOLS
7 จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
8 การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling Techniques)
9 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control)
10 การศึกษาความสามารรถของกระบวนการ (Process Capability Study)
11 SPC Implementation
12 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA (GR&R)
13 แผนภูมิแสดงกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QC Process Chart)
14 การวิเคราะห์ข้อขัดแย้งและผลกระทบจากกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis :FMEA)
15 กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล  (Problem Solving by Data Analysis)
16 การสร้างคุณภาพระดับ 6 ซิกม่า
17 การวิเคราะห์สาเหตุและการประยุกต์ใช้แผนภาพก้างปลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Fisbone Diagram)
18 การออกแบบการทดลอง (DOE : Design of Esperiments)
19 TAGUCHI TECHNIQUES
20 ISO 9000 : Introduction and Implementation (Awareness)
21 การจัดทำ และควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9000 (ISO 9000 : Documentation Writing)
22 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9000 (ISO 9000 : Internal Audit)
23 ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 (ISO 9000 for QMR)
24 กลวิธีทางสถิติเพื่อการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 9000 (ISO 9000 Statistical Technique)
25 CORRECTIVE ACTION/PREVENTIVE ACTION
26 GMP : GOOD MANUFACTURING PRACTICES
27 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time)
28 เทคนิคการวางแผนงบประมาณ โดยวิธี ABC (Activity Base Costing Management)
29 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
30 ระบบการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
31 คำอธิบายข้อกำหนดของ ISO 9001:2000
32 ISO / TS 16949 : 2002
33 ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Poor Quality : COQ)
34 TASK ACHIEVEMENT : QCC แบบมุ่งหัวข้อเป้าหมาย
35 Quality Function Deployment : QFD
36 การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
37 ระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control System)
38 การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
39 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารระบบตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 : 2000
(ISO 9000:2000 - Documentation by IT)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:14:19

ความคิดเห็นที่ 7

1 การเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน (Micro Controller Programming : Basic)
2 การเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตขั้นกลาง (Micro Controller Programming : Intermediate)
3 การเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตขั้นการประยุกต์ใช้ (Micro Controller Programming : Application)
4 พื้นฐานการขับเคลื่อนไฟฟ้า DC และ AC (Fundamentals of DC/AC motors)
5 การออกแบบรีเลย์ควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Design of relays control for electric motors)
6 Speed and Torque Control by Frequency Inverter for 3 Phase Induction Motors
7 พื้นฐานอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Fundamentals of digital electronics)
8 ระบบควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน (Fundamentals of pneumatic control systems)
9 ระบบควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน (Fundamentals of pneumatic control systems)
10 หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part I (PLC Control : Part I Fundamentals)
11 หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part II (PLC Control : Part I Fundamentals)
12 การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก (PLC Control Pnematics)
13 Mechatronics พื้นฐาน (Mechatronics Basic)
14 เทคโนโลยีการตัดเฉือน (Cutting Technology for CNC M/C)
15 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับงานกัด (Basic CNC Programming for Milling)
16 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับงานกลึง (Basic CNC Programming for Turning)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:13:33

ความคิดเห็นที่ 6

1 วิธีเพิ่มผลงานลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA (More Preficiency and simplification by Excel VBA)
2 เคล็ดการใช้ Excel 97 สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต (Excel for Production Planning and Control)
3 สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel (Excel expert tips, tricks and traps)
4 เจาะลึก Excel สำหรับจัดการฐานข้อมูล สินค้าคงคลัง วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ (Excel for database)
5 ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต (Excel for MRP and Scheduling)
6 เทคนิคสถิติใน Excel เพื่อ ISO 9000& QS 9000 (Excel Statistical Technique for ISO & QS 9000)
7 ประยุกต์ใช้ Excel ในการเขียนโปรแกรม SPC สำหรับ ISO 9000 (Excel application in SPC for ISO9000)
8 ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ (Prefessional Excel User)
9 การนำเสนองานด้วย Power Point 2000 (Good Presentation by PowerPoint 2000)
10 การออกแบบและสร้างระบบงานด้วย MS.Access Part I
11 การออกแบบและสร้างระบบงานด้วย MS.Access Part II
12 การออกแบบและสร้างระบบงานด้วย MS.Access Part III
13 AUTOCAD 2002 : 2D Design Beginner
14 AUTOCAD 2002 : 2D Design Intermediate
15 การใช้คอมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการผลิต (Production's Perfomances & Problem Analysis)
16 การประยุกต์ใช้ Excel สำหรับนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
17 การประยุกต์ใช้คอมฯ ในงานบำรุงรักษา
18 การประยุกต์ใช้ Excel ในงาน KPI
19 เคล็ดการใช้ Excel จัดการงานวางแผนและตัดสินใจ
20 Internet for Bisiness work
21 International Website for International Company
22 เคล็ดการใช้ MS.Word เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:13:04

ความคิดเห็นที่ 5

1 การวางแผนและควบคุมการผลิต สำหรับผู้บริหาร (Production Planning and Control for Top Management)
2 การวางแผนและควบคุมการผลิต : ภาคทฤษฎี (Production Planning and Control : Treory)
3 การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น : ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
(Master Production Scheduling-MPS and Rough-Cut Capacity Planning-RCCP : Theory & Case Study)
4 การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและการวางแผนความต้องการกำลังการผลิต : ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
(Material Requirements Planning-MRP and Capacity Requirements Planning-CRP : Theory & Case Study)
5 การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อค : ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
(Production Scheduling and Contro for Make to Order & Make to Stock : Theory & Case Study)
6 ยอดหัวหน้างานในสายการผลิต (Excellent Production Supervisor)
7 กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Strategy for Balancing Production Line)
8 การปรับปรุงคุณภาพและเทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Quality Improvement and Fool Froof Technique)
9 การประยุทต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques)
10 การหาเวลามาตรฐาน เพื่อบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : ภาคปฏิบัติ
11 (Standard Time for Better Production Management : Pratice)
12 การบริหารพัสดุคงคลัง : ภาคทฤษฎี (Inventory Management : Theory)
13 บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง (Inventory Control and Stock Card)
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Effective Inventory Management)
15 กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี (Strategic Stock Annual Checking)
16 การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ (Effective Delivery Management)
17 การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 (ISO 9001:2000 Inventory System)
18 Warehouse Management
19 Logistics Management
20 การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction with Total Participation)
21 การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน (7 Wastes/Cost Reduction in Office)
22 วิธีจัดทำคุ่มือจัดซื้อ : ภาคปฏิบัติ (Purchasing Manual : Practice)
23 จัดซื้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing)
24 เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร (Profitability in Purchasing)
25 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ : ฝึกปฏิบัติ (Win-Win negotiation in Purchasing : Practice)
26 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อขั้นสูง : ฝึกปฏิบัติ (Advance negotiation in Purchasing : Practice)
27 เส้นทางนักจัดซื้อมืออาชีพระดับสากล (Road to World Class Purchasing Professional)
28 การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000 Purchasing Management System)
29 การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ (Modern Purchasing)
30 เทคนิคการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Budgeting Technique)
31 Finance for Non-Financial
32 งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Satement Analysis)
33 ทำบัญชีเจ้าหนี้อย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักของสรรพากร (Professional Account Payable)
34 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (Cost Analysis for Decision Making)
35 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Cost Volume and Frofit Analysis)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:12:29

ความคิดเห็นที่ 4

1 เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  (Preparation of Junior Supervisor)
2 เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา  (Supervisor of Techniques)
3 การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  (How to develop Junior Executive)
4 ศิลปการบังคับบัญชา  (Supervisor Techniques)
5 ภาวะผู้นำ  (Leadership)
6 จิตวิทยาบริหาร  (Management Psychology)
7 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน  (Functional Psychology)
8 หลักบริหาร 9 ประการกุญแจทองของหัวหน้างาน  (9 Golden Keys of Supervisor)
9 การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ปัญหา  (Problem Solving and Decision Making)
10 จะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรให้เห็นผล  (Effective Executive's Assistant)
11 กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน  (The Stategics of Job Coaching)
12 การสอนงานแบบ OJT  (On the Job Training)
13 การวางแผนงาน  (Action Planning)
14 การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล  (Effctive Coordination)
15 การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล  (Effective Communication)
16 เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Job Ordering Techniques)
17 เทคนิคการมอบหมายงาน (Effective Job Assignment Techniques)
18 การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)
19 มนุษย์สัมพันธ์ "ความสำเร็จในการทำงานขององค์การยุคโลกาภิวัฒน์" (Human Relation in the organization)
20 การบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ (Effective Human Resource Management)
21 ศิลปการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (Human Resource Management for Line Manager)
22 เทคนิคการจัดทำแผนงานและงบประมาณทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning and Budgeting)
23 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Techniques)
24 กลยุทธ์การสัมภาษณ์และครบเครื่อง (Interview Technique)
25 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน (Compensation Management)
26 การบริหารค่าตอบแทนแบบ BroadBanding (Compensation Management by BroadBanding)
27 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่ง  (Performance Appraisal)
28 Balance Scorecard & KPIs Concept
29 Balance Scorecard กับการประยุกต์ใช้ KPIs ในการบริหารงานบุคคล  (BSC&KPIS Implementation in Personnel)
30 Balance Scorecard กับการประยุกต์ใช้ KPIs ในการบริหารงานจัดซื้อ  (BSC&KPIS Implementation in Purchasing)
31 Balance Scorecard กับการประยุกต์ใช้ KPIs ในการบริหารการผลิต  (BSC&KPIS Implementation in Production)
32 การหาความจำเป็นและการจัดทำแผนการฝึกอบรม  (Training Needs & Training Plan)
33 การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow up)
34 การใช้เกมในการฝึกอบรม (How to Apply Game to the training)
35 เลขานุการมืออาชีพ (The Professional Secretary)
36 เคล็ดลับเลขานุการระดับบริหาร (Secret of Executive' Secretary)
37 พูดโทรศัพท์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ  (How to Use Telephone with Effectiveness)
38 การบริหารงานเอกสาร (How to Management Filling)
39 เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Effective Trainers)
40 E.Q. เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน (E.Q. Value Added and Work Effciency)
41 12 ประการ การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ (Self Improvement)
42 การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธีการ 5Q (How to Motivate and Conscience at Work by 5Q)
43 เทคนิคการนำเสนอ (ได้ทั้งงานและใจ) (Presentation Skill)
44 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชน  (How to develop Personality & Public Speaking)
45 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมนุมชน

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:11:59

ความคิดเห็นที่ 3

1 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (5ส พื้นฐาน) (Procuctivity Improvement by 5S)
2 5ส : การปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานด้วยภาพถ่าย (5S : Visual Feedback Photography VFP)
3 กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส (Standardization for 5S)
4 ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (5S Techniques in Auditing)
5 การเป็นผู้ประสานงาน 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5S Facilitator)
6 การฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง (Improvement 5S)
7 เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต : เชิงปฏิบัติ
(Developing Stardard Work for Maintenance-Practice)
8 การวางแผนและประเมินระบบซ่องบำรุง : เชิงปฏิบัติ (Plan Maintenance and Assessment-Practice)
9 การบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิตด้วยเครื่องมือตรวจสภาพ : เชิงปฏิบัติ (Instrument for Maintenance-Practics)
10 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ : เชิงปฏิบัติ (Predictive Maintenance-Practice)
11 การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์การสั่นสะเทือน : เชิงปฏิบัติ (Vibration Analysis for Maintenance-Practice)
12 การปรับสมดุลเครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วน : เชิงปฏิบัติ (Balancing Machine)
13 การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (Machine Part Maintenance)
14 การบำรุงรักษามอเตอร์ (Motor Maintenance)
15 การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Maintenance)
16 การบำรุงรักษา PUMP ในงานอุตสาหกรรมและบริการ (Pump Maintenance)
17 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  (Air Conditioner Maintenance)
18 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability-Centred-Maintenance : RCM)
19 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการใช้งานโบลด์และนัต : เชิงปฏิบัติ(Bold and Nut Maintenance)
20 การบำรุงรักษาและวิเคราะห์ความเสียหายตลับลูกปืน (Bullet Maintenance)
21 การถอดปละประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และวิธีนัตไฮดรอลิกส์ : เชิงปฏิบัติ (Mounting & Dismounting of Bearing)
22 ระบบไฮดรอลิกส์ (การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี) (Hyudralic System Maintenance)
23 ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี) (Pneumatic System Maintenance)
24 การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Planning)
25 เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง (Cost Management for Maintenance)
26 การหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Machine Lubrication)
27 เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิก
(Breakdown preventive Maintenance for Lubricatied Machine)
28 กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุง (Sparepart Control)
29 ไคเซ็น กิจกรรมการปรับปรุงงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN FOR KAIZEN)
30 การปรับปรุงงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Productivity Improvement by VE Technique)
31 ระบบข้อเสนอแนะแบบ WIN/WIN เพื่อประสานพลังขององค์กร (Suggestion System)
32 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย MUDA MURA MURI : ภาคปฏิบัติ (Cost Reduction by MUDA MURI MURA)
33 WHY-WHY ANALYSIS : แก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา (Why-Why Analysis)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 05 พ.ย 2559 เวลา 18:11:25

ความคิดเห็นที่ 2

แผนตารางอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน ในปี 2560/ 2017

   1.หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
   2.หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน
   3.หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่
   4.หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
   5.หลักสูตร กานสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
   6.หลักสูตร การทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน
  7.หลักสูตร การสร้างทีมงานมืออาชีพ สำหรับหัวหน้างาน
  8.หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
  9.หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในการบริหารงานบริหารองค์การ
   10.หลักสูตร 10 ขั้น ก้าวสู่หัวหน้างานยุคใหม่
   11.หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ หัวหน้างาน
   12.หลักสูตร อบรม เทคนิคการนำเสนอผลงาน สำหรับหัวหน้างาน
  13.หลักสูตรอบรม การประเมินผลงาน สำหรับหัวหน้างาน
  14.หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงานที่ หัวหน้างานควรรู้
  15.หลักสูตร อบรม การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา สำหรับหัวหน้างาน
  16.หลักสูตร ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน
  17.หลักสูตร จิตวิทยาการบังคับบัญชา สำหรับ หัวหน้างาน
  18.หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร สำหรับผู้จัดการ
  19.หลักสูตร การสอนงาน สำหรับหัวหน้างาน
  20 หลักสูตร จิตวิทยาการจูงใจ สำหรับหัวหน้างาน

โดยทีมงาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 10 ต.ค 2559 เวลา 00:12:05

ความคิดเห็นที่ 1

แผนการอบรม จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ., และ จป เทคนิค ประจำปี 2559-2016  พร้อมทั้งการจัดการอบรมหลักสูตร ไฟฟ้าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด, วิทยากรอบรม หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด, ดังนั้น พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ดดยตรงต้องรับการอบรมหลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และต้องได้รับใบรับการอบรมและสอบผ่านวิชาชีพช่างไฟฟ้าด้วย จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับ
     ดังนั้น จะเห็นว่า กฎหมายออกมาควบคุม 2 ฉบับ ครับ
           1.ฉบับหนึ่งนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยวิทยากรที่ได้คุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด และ
            2.ฉบับที่ 2 ต้องได้ใบรับรองการทำงานวิชาชีพเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า) โดยตรงจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับ
        ดังนั้นบริษัทไหนยังไม่ได้ส่งเข้าอบรมและสอบใบรับรองต้องเริ่มดำเนินการได้แล้วครับผม โดยทางสถาบันของเรามีวิทยากรด้านไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายไว้ กรณีที่ท่านต้องการ วิทยากรเข้าไปบรรยาย อบรมหลักสูตร ไฟฟ้า ในโรงงาน สามารถติดต่อ คุณจอย และคุณอุ๊ ได้เลยครับ ที่เบอร์ 091-23456-69 หรือ 038-387717, 038-387718 เบอร์แฟกซ์ 038-387719
          ส่วนใครต้องการสอบใบรับรอง ช่างไฟฟ้า นั้น สามารถติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดได้เลยครับ (สอบถามรายล่ะเอียดตามพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ได้เลยนะครับ)
        

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 23 ก.พ 2559 เวลา 21:45:11