การจูงใจ (Motivation)

การจูงใจ (Motivation) 
หมายถึง พลังในตัวบุคคลกระตุ้นทำให้แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย 
แรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ
        (1) เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้ เกิดการกระทำ 
        (2) เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกาย

การจูงใจ (Motivation) หมายถึง
แรงผลักดันหรือการเต็มใจของพนักงาน ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความพยายามทำงานนั้น
กระบวนการเริ่มต้นจากความต้องการเป็นแรงขับก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่บรรลุเป้าหมายอันเป็นสิ่งล่อใจ
แรงผลักดันหรือการกระตุ้นจากความต้องการและความคาดหวังต่างๆของมนุษย์ เพื่อให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ