รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
05 พ.ย 2564 6406
1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 พ.ย 2564 6601
1900102 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 พ.ย 2564 6680
1900121 - การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 พ.ย 2564 7014
7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 พ.ย 2564 6684
1900122 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 พ.ย 2564 6605
1900103 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 พ.ย 2564 7102
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 พ.ย 2564 6417
1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 พ.ย 2564 6422
1700008 - เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 พ.ย 2564 6867
3000041 - การตรวจติดตามภายใน( internal Audit)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 พ.ย 2564 6688
1900123 - The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 พ.ย 2564 6975
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 พ.ย 2564 6690
1900123 - The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 พ.ย 2564 7188
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
10 พ.ย 2564 6990
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 พ.ย 2564 6428
1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
10 พ.ย 2564 7194
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
10 พ.ย 2564 6610
1900104 - ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
11 พ.ย 2564 6779
2000043 - การบำรุงรักษาคุณภาพเป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
11 พ.ย 2564 7168
4000031 - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี