รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
28 ต.ค 2564 7213
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
29 ต.ค 2564 6569
1900092 - การนําเสนออย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
29 ต.ค 2564 6814
3000026 - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 พ.ย 2564 6659
1900116 - การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 พ.ย 2564 7280
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
01 พ.ย 2564 7051
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
01 พ.ย 2564 7058
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
01 พ.ย 2564 6894
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
01 พ.ย 2564 6521
1900068 - การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 พ.ย 2564 7275
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
02 พ.ย 2564 6663
1900117 - ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 พ.ย 2564 7177
2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 พ.ย 2564 6667
1900118 - สร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 พ.ย 2564 6590
1900100 - การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 พ.ย 2564 7285
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
03 พ.ย 2564 7039
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
04 พ.ย 2564 6774
2000042 - กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 พ.ย 2564 6671
1900119 - การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 พ.ย 2564 6381
1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare Committee Management )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 พ.ย 2564 6675
1900120 - เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach - Train - Coach - Suggest
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)