รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ต.ค 2564 6205
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
18 ต.ค 2564 6387
1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 ต.ค 2564 6908
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
18 ต.ค 2564 6224
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
19 ต.ค 2564 6527
1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 ต.ค 2564 6751
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 ต.ค 2564 6580
1900099 - การบริการด้วยใจ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ต.ค 2564 6533
1900085 - ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ต.ค 2564 6757
2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ต.ค 2564 6920
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
20 ต.ค 2564 6295
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
20 ต.ค 2564 7139
7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ต.ค 2564 6211
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
20 ต.ค 2564 6589
1900100 - การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ต.ค 2564 6595
1900101 - HR Transformation to Digital HR in Practice การปรับเปลี่ยนการทำงานของ HR สู่โลกดิจิทัล
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ต.ค 2564 7115
7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ต.ค 2564 6538
1900086 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ต.ค 2564 7080
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
21 ต.ค 2564 6787
3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ต.ค 2564 6545
1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)