รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
12 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
13 มิ.ย 2562 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 มิ.ย 2562 6000010 - เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี (Annual Stock Management and Control) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
14 มิ.ย 2562 5000002 - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น (The power of Negations) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
14 มิ.ย 2562 5000010 - การเจาะตลาด AEC ประเทศเมียนม่าร์แบบประสบการณ์จริง (Focus AEC : Myanmar Market ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
17 มิ.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
17 มิ.ย 2562 7000016 - เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 มิ.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
17 มิ.ย 2562 7000027 - การผูกมัด ยึดตึงในการบรรทกุสินค้า (LASHING of load in the cargo) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 มิ.ย 2562 7000019 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (Signal to the crane operator) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 มิ.ย 2562 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื่องต้น (First Aid.) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 มิ.ย 2562 2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร ( 5S and KAIZEN for Organization Development ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
19 มิ.ย 2562 2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO ( POKA YOKO Prevent Mistakes ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับนั่งร้าน ( Safety of working Scaffolding ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 4000040 - วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO (Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี