รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
09 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
10 เม.ษ 2562 2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนือง ด้วย KAIZEN ( KAIZEN ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 เม.ษ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 เม.ษ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
15 เม.ษ 2562 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับนั่งร้าน ( Safety of working Scaffolding ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 เม.ษ 2562 7000016 - เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
17 เม.ษ 2562 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
22 เม.ษ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 เม.ษ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
22 เม.ษ 2562 3000032 - การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ( Internal Auditing The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 เม.ษ 2562 7000022 - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Crane Rigger and Crane Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
23 เม.ษ 2562 1900065 - การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ ( Zero error payroll ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 เม.ษ 2562 2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร ( 5S and KAIZEN for Organization Development ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2562 3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ( Requirements ISO 14001:2015 ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 เม.ษ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
24 เม.ษ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 เม.ษ 2562 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safety for working at Height ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี