รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
13 ธ.ค 2564 6273
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
13 ธ.ค 2564 6561
1900090 - การทำงานเป็นทีม
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
13 ธ.ค 2564 6382
1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare Committee Management )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
13 ธ.ค 2564 7215
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
13 ธ.ค 2564 6910
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
13 ธ.ค 2564 7225
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
13 ธ.ค 2564 6991
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ธ.ค 2564 6285
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
13 ธ.ค 2564 6788
3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
13 ธ.ค 2564 7129
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENG)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ธ.ค 2564 6897
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
14 ธ.ค 2564 6388
1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
14 ธ.ค 2564 6565
1900091 - การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
14 ธ.ค 2564 6581
1900099 - การบริการด้วยใจ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
14 ธ.ค 2564 6794
3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ธ.ค 2564 6570
1900092 - การนําเสนออย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ธ.ค 2564 6297
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
15 ธ.ค 2564 6255
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
15 ธ.ค 2564 6591
1900100 - การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ธ.ค 2564 6922
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ