รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
29 พ.ย 2564 6206
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
29 พ.ย 2564 6231
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
29 พ.ย 2564 6651
1900114 - บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
29 พ.ย 2564 6510
1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
30 พ.ย 2564 6513
1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
30 พ.ย 2564 6655
1900115 - เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ธ.ค 2564 6212
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
01 ธ.ค 2564 6237
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
01 ธ.ค 2564 6836
3000031 - Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ธ.ค 2564 6729
2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ธ.ค 2564 6896
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
01 ธ.ค 2564 6190
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
01 ธ.ค 2564 6528
1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ธ.ค 2564 6534
1900085 - ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ธ.ค 2564 6365
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
02 ธ.ค 2564 6841
3000033 - การประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ธ.ค 2564 6953
4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ธ.ค 2564 6735
2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ธ.ค 2564 7022
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
03 ธ.ค 2564 6929
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel