รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
22 พ.ย 2564 6793
3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 พ.ย 2564 7246
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
22 พ.ย 2564 6630
1900109 - การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 พ.ย 2564 6485
1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills to be Professional Supervisor )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 พ.ย 2564 6635
1900110 - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 พ.ย 2564 6492
1900056 - การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 พ.ย 2564 7156
4000038 - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 พ.ย 2564 6364
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
24 พ.ย 2564 6497
1900058 - คิดบวก ผลงานบวก
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
24 พ.ย 2564 7258
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
24 พ.ย 2564 6639
1900111 - Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 พ.ย 2564 6643
1900112 - การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Time Management & Prioritization for Excellence)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 พ.ย 2564 6976
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 พ.ย 2564 7103
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 พ.ย 2564 6502
1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
26 พ.ย 2564 6189
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
26 พ.ย 2564 6506
1900060 - การบริหารศักยภาพของคนเก่ง
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
26 พ.ย 2564 6647
1900113 - จิตวิทยาในการบริหารสำหรับผู้บริหาร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
29 พ.ย 2564 6225
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
29 พ.ย 2564 6182
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี