รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
02 ก.ค 2562 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับนั่งร้าน ( Safety of working Scaffolding ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.ค 2562 1100001 - การจัดทำ JD : Job Description แบบมืออาชีพ ( Professional of Job Description (JD)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ก.ค 2562 1900058 - คิดบวก ผลงานบวก ( Power of Positive thinking ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ก.ค 2562 3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ( Requirements and application of occupational health and safety management systems (ISO 45001:2018) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ก.ค 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2562 7000001 - ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2562 2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ 7 Wastes ( 7 Wastes ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
04 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
05 ก.ค 2562 1900037 - เทคนิคการสือสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication Techniques ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
08 ก.ค 2562 1900057 - งานสุข คนสุข ( Happy Worklife Balance ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.ค 2562 2000009 - การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 Why & 8D & 5G ( 5 Why & 8D & 5G Problem Analysis ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.ค 2562 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
08 ก.ค 2562 1900028 - การบริหารความขัดแย้ง ( Conflict Management ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
08 ก.ค 2562 4000004-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
09 ก.ค 2562 4000035 - การยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานคน ( Lifting and Moving with human labor ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
09 ก.ค 2562 4000035 - การยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานคน (Lifting and Moving with human labor) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง