รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ต.ค 2562 4244
1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน ( Improvement and writing regulations of work )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ต.ค 2562 4827
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. )
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
21 ต.ค 2562 4549
7000029 - เทคนิคงานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding and Gas Welding Techniques)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ต.ค 2562 4826
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level )
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
22 ต.ค 2562 4577
7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ต.ค 2562 4327
2000021 - กลยุทธ์การลดต้นทุน ( Cost Down )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2562 4650
4000004-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. )
อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 ต.ค 2562 4515
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2562 4595
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2562 4302
2000003 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control with QCC Activities)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2562 4445
5000013 - การบริหารทีมงานขาย (Sales team management)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2562 4829
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. )
โรงแรม ไอโฮเทล จ.ขอนแก่น
28 ต.ค 2562 4828
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level )
โรงแรม ไอโฮเทล จ.ขอนแก่น
28 ต.ค 2562 4280
1900021 - ปรับ Mindset ปลุก Passion เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2562 4830
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee )
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
29 ต.ค 2562 4329
2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ต.ค 2562 4903
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safety for working at Height )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ต.ค 2562 4558
7000027 - การผูกมัด ยึดตึงในการบรรทกุสินค้า (LASHING of load in the cargo)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ต.ค 2562 4831
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee )
โรงแรม ไอโฮเทล จ.ขอนแก่น
30 ต.ค 2562 4195
1900058 - คิดบวก ผลงานบวก ( Power of Positive thinking )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี