รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

  •   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR.)
  •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
  •   การพัฒนาผู้นำ (Leadership)
  •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
  •   หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
  •   หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
26 มิ.ย 2560 QC-0408 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
26 มิ.ย 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 มิ.ย 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
26 มิ.ย 2560 QC-0708 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
27 มิ.ย 2560 COM-0101 หลักสูตร : การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล (Excel for Database) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 มิ.ย 2560 ST-0103 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 มิ.ย 2560 QC-0204 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
29 มิ.ย 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 มิ.ย 2560 QC-0206 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
03 ก.ค 2560 QC-0305 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
03 ก.ค 2560 QC-0604 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
03 ก.ค 2560 HRD-0107 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2560 ST-0407 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
04 ก.ค 2560 ST-0702 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
04 ก.ค 2560 ST-0701 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
04 ก.ค 2560 ST-0707 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
04 ก.ค 2560 ST-0117 หลักสูตร : การฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ( Over Head Crane Operator) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.ค 2560 ST-0608 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
05 ก.ค 2560 ST-0308 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
05 ก.ค 2560 HRD-0103 10 ขั้นตอนการก้าวสู้หัวหน้างาน(10 Tools to Become a Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี