รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 พ.ย 2561 3000003 - ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements ISO 9001:2015) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 พ.ย 2561 1500010 - เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ ชนะ-ชนะ (Negotiating for win-win) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 4000013 - เทคนิคการจัดกิจกรรม CCCF/KYT อย่างไรให้ได้ผล (Techniques How CCCF/KYT Activity Work) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 4000013 - เทคนิคการจัดกิจกรรม CCCF/KYT อย่างไรให้ได้ผล (Techniques How CCCF/KYT Activity Work) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 พ.ย 2561 1600008 - ทักษะภาวะผู้นำ @ thailand 4.0 (Skill Leadership @ Thailand 4.0) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ( Skills Committee QCC. Activity) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Skills Committee QCC Activity) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ( Skills Committee QCC. Activity) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 พ.ย 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
20 พ.ย 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
20 พ.ย 2561 1500005 - Up date กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2561) (Up date Foreign Labor latest (B.E 2018)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
21 พ.ย 2561 4000019 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (Signal to the crane operator) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 พ.ย 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD. Officer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 พ.ย 2561 4000013 - เทคนิคการจัดกิจกรรม CCCF/KYT อย่างไรให้ได้ผล (Techniques How CCCF/KYT Activity Work) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
21 พ.ย 2561 1400011 - แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Human resource development approach for HR. value added) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 พ.ย 2561 4000019 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ( Signal to the crane operator) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 พ.ย 2561 3000014 - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP : Advanced Product Quality Planning) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา