รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
19 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับนั่งร้าน ( Safety of working Scaffolding ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO ( POKA YOKO Prevent Mistakes ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO (Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 4000040 - วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 5000011 - CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 5000014 การตลาดเพื่อการขายจริง (Marketing for REAL Sale) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 มิ.ย 2562 4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA) (Job Safety Analysis (JSA)) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
24 มิ.ย 2562 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ( Safety Officer for Technique Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 มิ.ย 2562 7000028 - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ (Driving Folklift Training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 มิ.ย 2562 4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA) ( Job Safety Analysis (JSA) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 มิ.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
24 มิ.ย 2562 4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย JSA ( Job Safety Analysis ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
25 มิ.ย 2562 7000020 - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Controller using crane) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 มิ.ย 2562 2000003 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control with QCC Activities) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 มิ.ย 2562 4000012 - KYT ฝึกหยังรู้ระวังภัย ( KYT : Kiken Yoshi Training ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่