รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR.)
 •   หลักสูตรด้าน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 •   หลักสูตรด้านการบริการตลาดและการขาย (Marketing & Sales Service)
 •   หลักสูตรด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หลักสูตรด้านบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management)
 •   หลักสูตรด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
23 ส.ค 2561 3000003 - ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements ISO 9001:2015) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ส.ค 2561 1900013 - บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HR Business Partner (HRBP)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ (New) (Safety Electrical System Inspection in Company) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 4000029 - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 1300004 - New Trend …. กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Cyberworlds (New Trend the evaluation of performance cyberworlds) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ส.ค 2561 4000014 - จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety awareness in the workplace) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
24 ส.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย
24 ส.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย
24 ส.ค 2561 1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
27 ส.ค 2561 1900011 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบวก HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 1600007 - ภาวะผู้นำ (Leadership) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
27 ส.ค 2561 2000018 - การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยกิจกรรม 5ส (Reduct cost and Productivity by 5S) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ส.ค 2561 4000014 - จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety awareness in the workplace) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
28 ส.ค 2561 4000014 - จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety awareness in the workplace) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ส.ค 2561 1800002 - จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้จัดการ (Phychology Management Subordinate for Manager) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ส.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
28 ส.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา