รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
02 ส.ค 2564 6404
1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 6532
1900085 - ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 6229
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
02 ส.ค 2564 6792
3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 6888
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
02 ส.ค 2564 6969
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ส.ค 2564 6797
3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ส.ค 2564 6537
1900086 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ส.ค 2564 6414
1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ส.ค 2564 7147
4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ส.ค 2564 6544
1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ส.ค 2564 6235
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
04 ส.ค 2564 6802
3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 ส.ค 2564 6555
1900088 - การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 ส.ค 2564 6807
3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ส.ค 2564 6549
1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ส.ค 2564 6241
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
06 ส.ค 2564 6436
1700012 - การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ส.ค 2564 6813
3000026 - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 ส.ค 2564 6127
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี