รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
25 ก.พ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรม ไอโฮเทล (I Hotal) จ.ขอนแก่น
25 ก.พ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) ภัตตาคาร ป๊อปอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
25 ก.พ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรม ไอโฮเทล (I Hotal) จ.ขอนแก่น
25 ก.พ 2562 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2562 6000004 การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าในคลังสินค้ามืออาชีพ (Distribution Mangement In Warehouse) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2562 3000027 - การสร้างจิตสำนึกด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย ( Environmental and Safety awareness ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) ภัตตาคาร ป๊อปอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
25 ก.พ 2562 7000016 - เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.พ 2562 1900056 - การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง ( Team building for HPO ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.พ 2562 5000012 - กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ (Service strategy for new customers) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) ภัตตาคาร ป๊อปอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
27 ก.พ 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรม ไอโฮเทล (I Hotal) จ.ขอนแก่น
27 ก.พ 2562 2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma ( LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2562 4000001-คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
28 ก.พ 2562 2000003 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control with QCC Activities) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 มี.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา