• หัวข้อการอบรม : 7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 19 มกราคม 2564
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,900
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,700
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา