• หัวข้อการอบรม : 7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 02 สิงหาคม 2564
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,800
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,710
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา