• หัวข้อการอบรม : 3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 03 สิงหาคม 2564
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,300
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา