• หัวข้อการอบรม : 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 02 เมษายน 2563
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง (มาบตาพุด)
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 2,000
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,800
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา