• หัวข้อการอบรม : 3000039 - การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 01 เมษายน 2563
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,300
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา