• หัวข้อการอบรม : 2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic)
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 01 มิถุนายน 2563
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 2,800
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 2,660
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา