• หัวข้อการอบรม : 3000002 - การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015 ( Internal audit system ISO 9001: 2015 )
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 11 ธันวาคม 2562
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 5,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 5,225
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา