• หัวข้อการอบรม : 1600001 - Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ ( Coaching HR. to HR. professional )
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 11 ธันวาคม 2562
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 16,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 15,675
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  •  จองสัมมนา