• หัวข้อการอบรม : QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 26 มิถุนายน 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 5,000
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,500
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่