• หัวข้อการอบรม : QC-0408 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management )
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 26 มิถุนายน 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,000
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่