• หัวข้อการอบรม : COM-0101 หลักสูตร : การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล (Excel for Database)
  • ผู้อบรม : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 27 มิถุนายน 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,000
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,500
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่