• หัวข้อการอบรม : ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 29 มิถุนายน 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,800
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,500
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่