หลักสูตร อบรมผู้ทำบัญชี (CPD) ปี 2556/2557 เก็บชั่วโมงบัญชีและชั่วโมงอื่นๆ

หลักสูตร อบรมผู้ทำบัญชี (CPD) ปี 2556/2557 เก็บชั่วโมงบัญชีและชั่วโมงอื่นๆ

 

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ม.ค 2556 หลักสูตร “ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS Update ปี 2556) ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
22 ก.พ 2556 หลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรฐานการบัญชีการบัญชีและภาษีอากรสำหรับสินทรัพย์ และหนี้สิน” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
08 มี.ค 2556 หลักสูตร “การบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
22 มี.ค 2556 หลักสูตร “ก้าวทันกฎหมายภาษีอากร 2555 - 2556 และการเตรียมความพร้อมทางภาษีเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
19 เม.ษ 2556 หลักสูตร “หลักการและกรณีศึกษา การบัญชีภาษีเงินได้ (Deferred Tax)” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
26 เม.ษ 2556 หลักสูตร “การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
17 พ.ค 2556 หลักสูตร “ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินอย่างไร ให้ถูกใจผู้บริหารและถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
21 มิ.ย 2556 หลักสูตร “หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี และภาษี ความเหมือนและความแตกต่าง ที่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
19 ก.ค 2556 หลักสูตร “การบัญชีกับสัญญาเช่า” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
23 ส.ค 2556 หลักสูตร “มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจซื้อขาย” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
20 ก.ย 2556 หลักสูตร “เจาะแก่นประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ พร้อมกลยุทธ์การวางแผนภาษี” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
27 ก.ย 2556 หลักสูตร “การบัญชีผลประโยชน์ให้พนักงาน (Employee Benefits)” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
18 ต.ค 2556 หลักสูตร “ประเด็นภาษีสรรพากรที่นักบัญชีควรต้องพิจารณา (รวมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจริง)” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
25 ต.ค 2556 หลักสูตร “ร้อยเรื่อง หลากประเด็น เค้นปัญหา ภาษีอากร” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
08 พ.ย 2556 หลักสูตร “การใช้ข้อมูลต้นทุนกับการตัดสินใจการดำเนินงานทางธุรกิจ” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
22 พ.ย 2556 หลักสูตร “กลยุทธ์การรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร” ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

274/21 หมู่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel.038-358-676, 038-776-242 Fax: 038-358-675 E-Mail: tpdtoppro@yahoo.com

www.tpd.co.th