หลักสูตร 9 ทักษะก้างสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตร 9 ทักษะก้างสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

Chapter 1 : กระแสของการเปลี่ยนแปลง กับ การเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับหัวหน้างาน                

Chapter 2 :  การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน (Self-awareness)            

Chapter 3 : ทักษะที่ 1 หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)   

Chapter 3 : ทักษะที่ 2 หัวหน้ากับการวางแผน (Planning Skill)  

Chapter 4 : ทักษะที่ 3: การสั่งการ มอบหมาย และติตามงาน (The Delegation of command and Control Skill)          

5 : ทักษะที่ 4 การสอนงาน (Coaching Skill)

Chapter 6 : ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)            

Chapter 7 : ทักษะที่ 6 ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill)    

Chapter 8 : ทักษะที่ 7 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)            

Chapter 9 : ทักษะที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving)            

Chapter 10 : ทักษะที่ 9 การทำงานเป็นทีม (Team Work)

By มังกรดำ