หลักสูตร 9 ทักษะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ 2564

หลักสูตร 9 ทักษะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ปี 2564-2565

Chapter 1 : กระแสของการเปลี่ยนแปลง กับ การเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับหัวหน้างาน  

                    ในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ปัจจุบันมีการ พัฒนาบทบาทหน้าที่ หัวหน้างานไปในเชิงเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ เพราะในยุค New Normal ทางองค์กรต้องการพนักงานที่เป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเก่งให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อมีความสามารถในการแข่งขัน และทำให้อง๕ืกรเติบโตแข็งแรง           

Chapter 2 :  การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน (Self-awareness)            

                   ก่อนจะพัฒนาคนอื่น หัวหน้าควรพิตารณาตัวเองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง ก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น

เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืนตลอดไป 

Chapter 3 : ทักษะที่ 1 หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)   

Chapter 3 : ทักษะที่ 2 หัวหน้ากับการวางแผน (Planning Skill)  

Chapter 4 : ทักษะที่ 3: การสั่งการ มอบหมาย และติตามงาน (The Delegation of command and Control Skill)          

5 : ทักษะที่ 4 การสอนงาน (Coaching Skill)

Chapter 6 : ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)            

Chapter 7 : ทักษะที่ 6 ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill)    

Chapter 8 : ทักษะที่ 7 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)            

Chapter 9 : ทักษะที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving)            

Chapter 10 : ทักษะที่ 9 การทำงานเป็นทีม (Team Work)

         หลักสูตรที่เกี่ยวงข้องกับการพัฒนาบุคคลากรด้านต่างๆ ของกลุ่มหัวหน้างาน หรือ ระดับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เพราะ ระดับหัวหน้างาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดี เพราะอนาคตต้องเติบโต เป็นผู้บริหารในระดับสูงต่อไป 

         ดังนั้นการให้ความสำคัญในการพัฒนาหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญ เพราะหัวหน้างานคือบุคคลากรที่ต้องรองรับคำสั่งและถ่ายทอดคำสั่งต่างๆสู่ผู้ปฏิบัติตัวจริง และต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ ควบคุม สั่ง การมอบหมายงานติดตามงาน พร้อมทั้ง ต้องมีทักษะในการบริหารคนอีกด้วย น้องจากทักษะในการทำงาน เป็นอีกบทบาทที่จำเป็น พร้อมทั้งต้องมีการสื่อสารค่อนข้างเยอะ มีทั้งการ Present ผลงาน อธิบายการทำงาน พาพนักงานเขียนรายงานต่างๆ ทำหน้าที่สอนงาน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเยอะแยะไปหมด หน้าที่ บทบาทเหล่านี้มาตกอยู่ที่หัวหน้างานแทบทั้งสิ้นในการทำงาน 

         หัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างมาก เพราะหัวหน้างานในองค์กรคือผู้ที่มีส่วนจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นอย่างมาก

By Supervisor Shop floor

 

ความคิดเห็นที่ 1

เตรียมพบกับหลักสูตร ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ หลักสูตร 9 ทักษะ ก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ 2563  ที่ได้รับการยอมรับ ในการจัดเตรียมความพร้อมของหัวหน้างาน ที่ต้องมีทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นในการบริหารจัดการงาน ด้านทักษะหัวหน้างานที่ต้องมี ในการทำงาน บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ว่าจะเป็น ทักษะความเป็นผู็นำที่ต้องเรียนรู้ว่าผู้นำนั้นต้องทำอย่างไร ในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำมืออชีพในการทำงาน บริหารงาน
       ทักษะการวางแผนงาน ฝึกและเรียนรู้ การจัดทำแผน ประจำปี แผนประจำสัปดาห์ แผนประจำเดือน เพื่อตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนนโยบายให้กับองค์กร ไปในทิศทางเดียวกันและตอบโจทย์องค์กร
       ทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน เป็นทักษะที่หัวหน้างานต้องมี และสามารถมอบหมายและติดตามงานเป็น อย่างมืออาชีพ
       ทักษะการสอนงาน เป็นอีกทักษะที่หัวหน้างานต้องมี คือ การสอนงาน  เช่น การสอนงานแบบ OJT หรือการสอนหน้างานนั้นเอง
      

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 27 ส.ค 2562 เวลา 15:35:19