หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ที่ทุกบริษัทต้องอบรม (Risk Management)

Risk Management กับการบริหารความเสี่ยงในยุคปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมอาจเป็นปัญหา/อุปสรรค หรือความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดให้ ซึ่งความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามกิจกรรมหรือโครงการที่ทำประจำ Operation Risk อาจเป็นความเสี่ยงทางกลยุทธ์ Strategy หรือด้านการแข่งขัน Completive ดังนั้นการดูเรื่องความเสี่ยงจึงดูที่เรื่องปัญหา+อุปสรรคว่าคืออะไร ตัวกีดกั้นขัดขวาง ความสำเร็จ

       การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการศึกษาปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เสียหายหรือเหตุไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดผ่านแผนงานที่สำคัญด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆที่ครอบคลุม ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การกำหนดการและด้านเทคนิค โดยวางแผนปฏิบัติการแก้ไขติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ + ขั้นตอน

 

BY toppro Team