แนะนำ หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ,หลักสูตร HR , มาตรฐาน ISO

ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ให้คุณเป็นหัวหน้าที่ชาญฉลาด

กับหลักสูตรหัวหน้างานที่เราคัดสรรมาให้สำหรับหัวหน้างาน อบรมกับเรา มั่นใจได้ว่าคุณต้องได้ความรู้มากมาย

เพื่อนำไปใช้แก่ในองค์กร พัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย ตามมาตรฐาน

เรามีบริการ ด้านฝึกอบรม ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ด้านบริหารระบบคุณภาพ

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ด้านการบริการการตลาดการขาย

ด้านการบริหารโลจิสติก การคลังและการขนส่ง

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

เรามีบริการ ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้าน ISO 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านกิจกรรม 5 ส , QCC 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

ท่านที่สนใจ รูปแบบ Public สามารถติดต่อได้ที่ โทร.086-3699225 , 038-387718 

 In House โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879

 

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
28 พ.ค 2561 1800002 - จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้จัดการ (Phychology Management Subordinate for Manager) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1100001 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
01 มิ.ย 2561 1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับ หัวหน้างาน (Personality Development and Public Speaking for Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1900019 - การวางแผนและการบริหารเวลา (เพิ่มประสิทธิผลของงาน)(Plan and Time Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 มิ.ย 2561 1400011 - แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Human resource development approach for HR. value added) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 มิ.ย 2561 1600003 - Coaching ผู้จัดการมือใหม่ สู่ผู้จัดการมืออาชีพ(Coaching New Manager to Manager professional) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
05 มิ.ย 2561 1500007 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ : สรุป ประเด็นร้อนฏีกาแรงงานสูงสุดในปัจจุบัน(New Labor Relations Management: Experimental Labor Relations.) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
05 มิ.ย 2561 1500003 - Up date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) (Up date labor law latest (B.E.2017)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 มิ.ย 2561 1100001 - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มิ.ย 2561 1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี) (Financial Statement Analysis for non finance) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
07 มิ.ย 2561 1700006 - ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับ หัวหน้างาน (Effective Coaching Skills for Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มิ.ย 2561 1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)(Financial Statement Analysis for non finance) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มิ.ย 2561 1400006 - การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Copetency (Training Road Map based on competency) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
08 มิ.ย 2561 1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ (On - the - Job Training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 มิ.ย 2561 1900015 การสร้างนวัตกรรมการทำงาน (Innovation for work) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 มิ.ย 2561 1500002 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Techniques and methods for organizing creative activities) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 มิ.ย 2561 1900004 - ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารทรัพยากรยุคใหม่(Good Geverance for HR. Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 มิ.ย 2561 1200001 - เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and selection for staff) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 มิ.ย 2561 1300006 - การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard(Performance Management with BSC) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 มิ.ย 2561 1300006 - การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (Performance Management with BSC) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี