กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( รีบจองด่วน!! )

รีบจองด่วน!! ช้าหมดอดได้ความรู้กฎหมายแรงงานน๊าyes กับ หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้  ท่านที่อยากรู้กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ที่เป็นนักบริหารต่างท่านควรรู้กฎหมายแรงงานใดบ้าง มาอบรมกะเราสิค่ะและท่านจะได้รับความรู้หรืออยากจะปรึกษาก็มาอบรมกับเราสิค๊ะlaugh 

หลักการและเหตุผล
         “บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง องค์กรต้องมีข้อบังคับการทำงาน”  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ย่อมต้องการแนวทางที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของความขัดแย้งต่าง ๆ ในภายหลังได้ หากต้องการให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ในแต่ละองค์กรควรจะต้องมีการจัดทำข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
          1.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้
          2.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง


เนื้อหาการอบรม
         1)  เจาะลึก และ up date กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
         2)  ตีความ และวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย
         3)  วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา เน้นมาตราที่ผิดกันมาก
         4)  ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา
                4.1 หมวดค่าจ้าง
                4.2 หมวดสัญญาจ้างและการทดลองงาน
                4.3 การเลิกจ้าง
         5)  วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง
         6)  หลักการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

 


วิทยากร              :    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ผู้เข้าร่วมอบรม     :    ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา             :    1  วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)     
สถานที่อบรม        :    บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

ห้ามพลาด กับกฎหมายแรงงาน

ลงทะเบียนก่อนใคร คลิก http://www.tpd.co.th/tpd/home

หรือ ท่านที่สนใจหลักสูตร จป. https://www.safetyinthai.com/ 

เราบริการทั้งแบบ - In House Training  โทร. 091-2345669, 098-2819879, 097-2370949

                       - Public Training โทร. 038-387717, 086-3699225