หลักสูตรด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจ ประจำปี 2017/2560 จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
12 ม.ค 2560 ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ม.ค 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ก.พ 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ก.พ 2560 ST-0107 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.พ 2560 ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ก.พ 2560 ST-0106 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.พ 2560 ST-0302 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
23 ก.พ 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.พ 2560 ST-0301 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
09 มี.ค 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 มี.ค 2560 ST0108- หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 มี.ค 2560 ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2560 ST-0103 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 มี.ค 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 มี.ค 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 เม.ษ 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 เม.ษ 2560 ST-0115 หลักสูตร : การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ( Forklift Safety Drive) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 เม.ษ 2560 ST0105 หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 เม.ษ 2560 ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี