หลักสูตรที่น่าสนใจ ประจำปี 2560 /2017 ด้านการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์

07 ก.พ 2560 HRD-0130 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชาลูกน้อง (Phychology Management and Subordinate) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.พ 2560 HRD-0133 หลักสูตร : การวางแผนอย่างไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท (Master Plan & Action Plan for Company Policy) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ก.พ 2560 HRD-0103 หลักสูตร : 10 ขั้นตอนการก้าวสู้หัวหน้างาน ( 10 Tools to Become a Supervisor ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ก.พ 2560 ็HRD-0115 หลักสูตร : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ก.พ 2560 ็HRD-0115 หลักสูตร : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
14 ก.พ 2560 HRD-0120 หลักสูตร : การบริหารงานร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานกับ HR อย่างไรให้ Win Win HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ก.พ 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.พ 2560 ็HRD-0126 หลักสูตร : การสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน (Recruit and Selection) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.พ 2560 HRD-0102 หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Ledership Development) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.พ 2560 HRD-0121 หลักสูตร : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Time Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ก.พ 2560 HRD-0122 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ก.พ 2560 ็HRD-0125 หลักสูตร : ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง (Leading in a complex world with a true teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ก.พ 2560 HRD-0107 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.พ 2560 HRD-0108 หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มี.ค 2560 HRD-0105 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานยุค 4.0 (Preparing to Become Supervisor Modern 4.0) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 มี.ค 2560 HRD-0112 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labor Law for Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มี.ค 2560 HRD-0114 หลักสูตร : เทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Professional Technic for Sales to Manage complaint) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มี.ค 2560 HRD-0106 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มี.ค 2560 HRD-0116 ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร (5S & KAIZEN for Organization Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มี.ค 2560 HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี